Pagpapatuloy ng Pangangalaga

Continuity of Care

Ang isang bagong miyembro ay maaaring humiling na makatanggap ng pagpapatuloy ng mga saklaw na serbisyo na ibinibigay ng isang hindi lumalahok na provider, kung sa oras ng pagpapatala ng miyembro sa SFHP, nakakatanggap ang miyembro ng mga serbisyo mula sa provider na iyon para sa isa sa mga kundisyong ito:

  • Malalang Kundisyon
  • Matinding paglala ng hindi gumagaling na sakit
  • Pagbubuntis sa lahat ng tatlong trimester, kabilang ang agarang panahon pagkatapos manganak
  • Nakamamatay na karamdaman, sa ilalim ng mapagmalasakit na pangangalaga, sa bawat kaso
  • Pangangalaga sa bagong silang na sanggol sa unang 30 araw, sa ilalim ng pagpapatala ng ina
  • Awtorisadong saklaw na serbisyong ibibigay sa loob ng 180 araw mula sa petsa ng pagkakaroon ng bisa ng pagpapatala ng miyembro sa SFHP
  • Kalusugan ng Isip ng Ina

Ibibigay lang ng SFHP ang pagpapatuloy ng mga serbisyo na kung hindi man ay Mga Saklaw na Serbisyo sa ilalim ng mga tuntunin ng programa sa benepisyo ng miyembro.

Makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 o 1(800) 288-5555 upang humiling ng pagpapatuloy ng pangangalaga mula sa isang winakasang provider, o isang provider na walang kontrata.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.