Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo sa Paningin

Kung isa kang miyembro ng San Francisco Health Plan Medi-Cal, makakatanggap ka ng mga serbisyo sa paningin sa pamamagitan ng Vision Service Plan (VSP)

Upang maghanap ng provider VSP, bisitahin ang vsp.com, o tumawag sa 1(800) 438-4560. Ang VSP ay magbibigay sa iyo ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa lumalahok na provider.

  1. Kapag tumawag ka sa lumalahok na provider, ipakilala ang iyong sarili bilang miyembro ng VSP. Kukumpirmahin ng lumalahok na provider ng VSP ang iyong pagiging kwalipikado at saklaw sa plano.
  2. Kung kwalipikado ka para sa mga serbisyo, mag-iiskedyul ang iyong provider ng appointment para sa iyo. Kung hindi ka kwalipikado para sa mga serbisyo, sasabihin ito sa iyo ng provider ng VSP.
  3. Tumawag sa Vision Service Plan (VSP) sa 1(800) 438-4560 upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa iyong benepisyo sa serbisyo sa paningin.
  4. Kasama sa mga benepisyo sa paningin para sa mga batang wala pang dalawampu’t isang (21) taong gulang ang mga pagsusuri sa mata mula sa isang optometrist nang isang beses bawat 24 na buwan. Saklaw ang mga frame at lens.
  5. Kasama sa mga benepisyo sa paningin para sa mga nasa hustong gulang na dalawampu’t isang (21) taong gulang at mas matanda ang mga pagsusuri sa mata mula sa isang optometrist nang isang beses bawat 24 na buwan. Hindi saklaw ang mga frame at lens.
  6. Dahil sa panganib na dulot ng diabetes sa paningin, mahalaga para sa mga miyembro ng SFHP na may diabetes na kumuha ng kanilang mga regular na pagsusuri sa mata. Saklaw ang mga regular na pagsusuri sa nakadilat na mata ng mga optometrist ng VSP taun-taon sa bawat 12 buwan para sa mga pasyenteng may diabetes.
  7. Walang limitasyon sa dalas ng mga medikal na kinakailangang pagsusuri ng mga ophthalmologist, o limitasyon sa paggamot sa mga pagsusuri sa abnormal na retina. Kung kinakailangan ang mas madalas na mga pagsusuri, maaari kang i-refer ng iyong doktor sa isang ophthalmologist.

Kung mayroon kang anupamang tanong tungkol sa iyong mga benepisyo sa paningin ng Medi-Cal, mag-email sa Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan, o tumawag sa amin sa 1(800) 288-5555, Lunes hanggang Biyernes, nang 8:30am hanggang 5:30pm.

Mga Video para sa Miyembro ng Medi-Cal

Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo ng Miyembro Manood ng Mga Video »

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.