Community Supports

Community Supports (Hỗ trợ Cộng đồng) là các dịch vụ tùy chọn có thể thay thế cho các dịch vụ khác, chẳng hạn như chăm sóc tại bệnh viện hoặc khám tại ER. Community Supports có thể là phần quan trọng trong chăm sóc cho những hội viên cần hỗ trợ thêm trong cộng đồng. Community Supports có thể giúp thực hiện những việc như di chuyển giữa các cơ sở chăm sóc, tìm nhà ở và nhận các bữa ăn lành mạnh. Community Supports có sẵn cho quý vị theo San Francisco Health Plan là Medical Respite (còn được gọi là Recuperative Care) và Sobering Center.

Thắc mắc của Hội viên:

  • Community Supports là gói dịch vụ tùy chọn mới dành cho những hội viên có thể cần hỗ trợ trong cộng đồng. Những dịch vụ này có thể giúp cho những việc như di chuyển giữa các cơ sở chăm sóc, tìm nhà ở và nhận các bữa ăn lành mạnh.
  • SFHP hiện đang cung cấp các dịch vụ Medical Respite và Sobering Center Community Supports. Có nghĩa là SFHP sẽ thanh toán cho những dịch vụ này nếu quý vị cần sử dụng. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có hợp đồng cung cấp các dịch vụ Medical Respite và Sobering Center là San Francisco Medical Respite & Sobering Center có trụ sở tại 1171 Mission Street.

Không, dịch vụ Medi-Cal đang có hiệu lực của quý vị sẽ không thay đổi hoặc bị khước từ và quý vị vẫn có thể khám tại bác sĩ như trước.

Nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể giúp giới thiệu đến dịch vụ Community Supports được cung cấp bởi SFHP. Quý vị cũng có thể liên lạc với Đường dây Tiếp nhận về Dịch vụ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe SFHP để tìm hiểu cách nhận dịch vụ Community Supports.

Việc này tùy thuộc vào dịch vụ Community Supports mà quý vị cần. Vui lòng hỏi thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc liên lạc với Đường dây Tiếp nhận về Dịch vụ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe SFHP theo số 1(415) 615-4515 | TTY 1(888) 883-7347.

Không, đây là các dịch vụ không bắt buộc. Quý vị có quyền quyết định và điều đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi Medi-Cal nào của quý vị.

Việc này tùy vào dịch vụ Community Supports mà quý vị cần. Vui lòng hỏi thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc liên lạc với Đường dây Tiếp nhận về Dịch vụ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe SFHP theo số 1(415) 615-4515 | TTY 1(888) 883-7347.

Không, quý vị sẽ không mất bất cứ chi phí nào.

Có, quý vị có thể! Tại thời điểm này, SFHP cung cấp các dịch vụ Medical Respite và Sobering Center Community Supports.