Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Chứng Rối loạn Phổ Tự kỷ (ASD)

Điều trị Sức khỏe Hành vi (BHT) cho chứng Rối loạn Phổ Tự kỷ (ASD)

Điều trị này bao gồm phân tích hành vi áp dụng và các dịch vụ dựa trên bằng chứng khác (điều này có nghĩa là các dịch vụ này đã được xét duyệt và đã được chứng minh là có tác dụng). Các dịch vụ này phải phát triển hoặc phục hồi các hoạt động hàng ngày cho những Hội viên mắc ASD càng nhiều càng tốt.

Các dịch vụ BHT phải cần thiết về mặt y khoa và được kê toa bởi một bác sĩ hoặc nhà tâm lý có giấy phép hành nghề. Các dịch vụ này phải được SFHP phê duyệt và theo cách tuân thủ kế hoạch điều trị đã được Chương trình phê duyệt cho Hội viên.

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn để nhận các dịch vụ BHT nếu:

  • Quý vị dưới 21 tuổi; và
  • Được chẩn đoán bị ASD; và
  • Có những hành vi làm cản trở đời sống gia đình hoặc cộng đồng (một số ví dụ như giận dữ, bạo lực, tự gây thương tích, bỏ trốn hoặc gặp khó khăn với các kỹ năng trong các hoạt động sống, vui chơi và/hoặc các kỹ năng giao tiếp).

Quý vị không đủ tiêu chuẩn cho các dịch vụ BHT nếu:

  • Không ổn định về mặt y khoa; hoặc
  • Cần các dịch vụ y tế hoặc điều dưỡng 24 giờ; hoặc
  • Bị một khuyết tật trí tuệ (ICF/ID) và cần thực hiện các thủ thuật tại một bệnh viện hoặc một cơ sở chăm sóc sức khỏe trung gian.

Nếu quý vị có thắc mắc về Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Dịch vụ Bệnh tự kỷ, vui lòng liên lạc với Carelon Behavioral Health. Quý vị cũng có thể liên lạc với SFHP theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.