Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Hội viên có cả Medicare và Medi-Cal

Nếu quý vị có cả Medicare và Medi-Cal thì San Francisco Health Plan (SFHP) sẽ thanh toán cho dịch vụ chăm sóc mà Medi-Cal bao trả. Medicare là bảo hiểm chính của quý vị. Có nghĩa là Medicare luôn thanh toán trước khi Medi-Cal thanh toán.

Medicare khác với Medi-Cal và có quy định khác với Medi-Cal. SFHP là chương trình Medi-Cal và không cung cấp bảo hiểm Medicare. Để biết thêm thông tin về bảo hiểm Medicare, hãy đọc các tài liệu mà quý vị nhận được từ chương trình Medicare hoặc chương trình Medicare.

SFHP/Medi-Cal bao trả cho những gì?

Dịch vụ mà SFHP/Medi-Cal thanh toán phụ thuộc vào loại hình bảo hiểm Medicare của quý vị. SFHP thanh toán dịch vụ chăm sóc được Medi-Cal bao trả mà Medicare của quý vị không bao trả.

  • Nếu quý vị có Original Medicare Phần A thì Medicare sẽ bao trả các dịch vụ bệnh viện, nhưng không bao trả cho thăm khám với bác sĩ và chăm sóc ngoại trú khác. SFHP/Medi-Cal sẽ bao trả cho chăm sóc bệnh nhân ngoại trú mà quý vị nhận từ các nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới SFHP. Quý vị có thể cần phải xin SFHP phê duyệt trước (ủy quyền trước) để đến khám tại bác sĩ ngoài mạng lưới.
  • Nếu quý vị có Original Medicare Phần B thì Medicare sẽ bao trả cho chăm sóc ngoại trú, nhưng không bao trả cho các dịch vụ bệnh viện. Quý vị có thể cần phải xin SFHP phê duyệt trước để nhận dịch vụ chăm sóc không cấp cứu tại bệnh viện ngoài mạng lưới.
  • Nếu quý vị có Original Medicare Phần A và B hoặc quý vị được ghi danh tham gia vào Medicare Advantage Plan Phần C thì SFHP/Medi-Cal sẽ bao trả cho các dịch vụ chăm sóc được Medi-Cal bảo hiểm mà Medicare không bao trả.

Thông tin khác về quyền lợi Medi-Cal có trong Sổ tay Hội viên SFHP của quý vị.

Tôi có thể khám ở những bác sĩ nào?
  • Nếu Thẻ ID Hội viên SFHP có ghi “SFHP Direct Network” là nhóm y khoa của quý vị thì quý vị đang thuộc mạng lưới y tế mới gọi là SFHP Direct Network (SDN). Quý vị không cần phải chọn một bác sĩ chăm sóc chính. Có nghĩa là quý vị có thể nhận dịch vụ chăm sóc từ bất kỳ bác sĩ nào trong mạng lưới SFHP trong bất kỳ nhóm y khoa nào. Để biết danh sách các nhà cung cấp Medi-Cal có sẵn cho quý vị, hãy tìm Danh mục Nhà cung cấp của SFHP.
  • Nếu Thẻ ID Hội viên SFHP của quý vị ghi nhóm y khoa không phải là SFHP Direct Network thì quý vị được chỉ định một bác sĩ chăm sóc chính quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị và giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa. Để biết danh sách các nhà cung cấp Medi-Cal trong nhóm y khoa của quý vị, hãy tìm Danh mục Nhà cung cấp của SFHP.

Xin nhớ rằng quý vị có thể tiếp tục gặp những nhà cung cấp chấp nhận bảo hiểm Medicare, kể cả khi những nhà cung cấp đó không phải là nhà cung cấp của SFHP.

Quý vị có thắc mắc?

Để tìm hiểu thêm về các quyền lợi Medi-Cal của mình hoặc để được trợ giúp tìm nhà cung cấp, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí), Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30am đến 5:30pm.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.