Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Tiệm thuốc tây & Tìm Tiệm thuốc tây

Khi quý vị cần thuốc men, bác sĩ của quý vị sẽ kê toa cho quý vị. Để lấy được thuốc:

  • Mang toa thuốc của bác sĩ tới một tiệm thuốc tây có tham gia mạng lưới
  • Trình Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan ID và Thẻ Người thụ hưởng Medi-Cal ID.

Hội viên Medi-Cal không phải chịu trách nhiệm tài chính cho các thuốc được bao trả theo quyền lợi tiệm thuốc tây của mình qua Medi-Cal Rx.

Nếu muốn biết thuốc kê toa của quý vị có được bao trả hay không hoặc cần biết thêm thông tin về dược thư Medi-Cal Rx, hãy thao khảo Danh mục Thuốc theo Hợp đồng tại trang web của Medi-Cal Rx hoặc gọi Medi-Cal Rx theo số miễn cước 1(800) 977-2273.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »