Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Tiệm thuốc tây & Tìm Tiệm thuốc tây

Dịch vụ Nhà thuốc Mới HIỆN đã Hoạt động

Thưa quý Hội viên Medi-Cal, Medi-Cal Rx bây giờ là nhà thuốc của quý vị. Vui lòng tham khảo Thẻ Hội viên ID mới mà quý vị sẽ nhận được trong tháng 12.

Nếu cần trợ giúp để tìm tiệm thuốc tây gần với quý vị, hãy dùng Công cụ Định vị Tiệm thuốc tây Medi-Cal Rx tại www.medi-calrx.dhcs.ca.gov hoặc gọi cho Medi-Cal Rx Dịch vụ Khách hàng theo số 1(800) 977-2273, 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần (TTY 711, Thứ Hai–Thứ Sáu, 8:00 sáng–5:00 chiều).

Khi quý vị cần thuốc men, bác sĩ của quý vị sẽ kê toa cho quý vị. Để lấy được thuốc:

  • Mang toa thuốc của bác sĩ tới một tiệm thuốc tây có tham gia mạng lưới
  • Trình Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan ID và Thẻ Người thụ hưởng Medi-Cal ID.

Hội viên Medi-Cal không phải chịu trách nhiệm tài chính cho các thuốc được bao trả theo quyền lợi tiệm thuốc tây của mình qua Medi-Cal Rx.

Nếu muốn biết thuốc kê toa của quý vị có được bao trả hay không hoặc cần biết thêm thông tin về dược thư Medi-Cal Rx, hãy thao khảo Danh mục Thuốc theo Hợp đồng tại trang web của Medi-Cal Rx hoặc gọi Medi-Cal Rx theo số miễn cước 1(800) 977-2273.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »