Liên hệ

Văn phòng Chính

San Francisco Health Plan
50 Beale Street, 12th Floor
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Điện thoại: 1(415) 547-7818
Fax: 1(415) 547-7826
Giờ Thảo luận: Thứ Hai – Thứ Sáu, 08:00:00 sáng – 5:30 chiều
Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều; Thứ Năm 8:30 sáng đến 3:00 chiều