Liên hệ

Quan hệ Tiếp thị & Phương tiện Truyền thông

Đối với các phương tiện thông tin đại chúng, vui lòng liên lạc với:

Gunilla Bergensten
Điện thoại: 1(415) 615-5914
Email: Gunilla Bergensten

Cách sử dụng các Logo, Tên và Nhãn hiệu Dịch vụ của SFHP:
Các tổ chức bên ngoài, nhà cung cấp và bên bán hàng không được sử dụng logo, tên, nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu hoặc hình ảnh của San Francisco Health Plan (SFHP) mà không có văn bản chấp thuận trước từ SFHP và thỏa thuận cam kết tuân thủ bất kỳ điều kiện sử dụng hiện hành nào. Phải có văn bản chấp thuận đó ít nhất 90 ngày trước khi sử dụng theo đề xuất.

Không Xác nhận
San Francisco Health Plan (SFHP) không xác nhận hoặc tiến cử bất kỳ nhà cung cấp, mạng lưới y tế, tổ chức hoặc bên bán hàng nào.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.