Ủy ban

Ban Điều hành

Ban Điều hành của chúng tôi gồm những bác sĩ, hội viên và các đại diện từ các bệnh viện và y viện, mà hầu hết đều được chỉ định bởi Ban Giám sát SF. Ban Điều hành quyết định những chính sách lớn và kiểm tra việc quản lý của San Francisco Health Plan.

Các cuộc họp của Ban Điều hành đều công khai. Chúng tôi khuyến khích hội viên và các nhà tư vấn từ cộng đồng tham gia. Các cuộc họp của Ban Điều hành thường được tổ chức từ 12:00 trưa – 2:00 chiều vào Thứ Tư đầu tiên của Tháng 1, 3, 5, 9 và 11 với cuộc họp đặc biệt vào cuối tháng 6 để duyệt ngân sách. Các cuộc họp được tổ chức ở văn phòng hành chính tại

San Francisco Health Plan
50 Beale Street, 12th Floor
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Để xem những Công báo từ Thành phố và Hạt San Francisco, vui lòng nhấp vào đây để truy cập Danh mục Công báo của Thành phố.

Thành viên Ban Điều hành:
 • Dale Butler, Field Representative, SEIU, United Public Employees Local 790
 • Edwin Batongbacal, Director of Adult and Older Adult Service for the Community Behavioral Health Services
 • Eddie Chan, PharmD, President & CEO of North East Medical Services
 • David Woods, PharmD, Chief Pharmacy Officer, San Francisco Department of Public Health
 • Irene Conway, Member Advisory Committee Co-Chair
 • Maria Luz Torre, Parent Voices, Member Advisory Committee Co-Chair
 • Reece Fawley – Governing Board Secretary & Treasurer, Executive Director, UCSF Medical Center
 • Steve Fields, Executive Director, Progress Foundation
 • Steven Fugaro, MD, Medical Society Acting Chair
 • Lawrence Cheung, MD, President – Medical Society
 • Emily Webb, MPH – Director of Community Health Programs, California Pacific Medical Center
 • Roland Pickens, MHA, FACHE – Interim Chief Executive Officer, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center; Director, San Francisco Health Network
 • Jian Zhang, DNP, MS, FNP-BC, Chief Executive Officer Chinese Hospital
 • Sabra Matovsky, Chief Executive Officer San Francisco Community Clinic Consortium
 • Greg Wagner, CFO, San Francisco Department of Public Health
Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Ủy ban Tài chính

Ủy ban Tài chính của San Francisco Health Plan bao gồm 5 ủy viên thuộc Ban Điều hành San Francisco Health Plan. Ủy ban Tài chính đưa ra định hướng cho Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính về rất nhiều vấn đề tài khóa và ngân sách. Ủy ban Tài chính giám sát các hoạt động tài chính, thu nhập từ đầu tư, mức dự trữ, kiểm toán tài chính hàng năm và tính lành mạnh về tài chính nói chung của chương trình bảo hiểm sức khỏe. Họ có trách nhiệm đánh giá và phê duyệt ngân sách hàng năm của chương trình bảo hiểm sức khỏe để đề xuất lên Ban Điều hành toàn thể. Ủy ban Tài chính thường họp một giờ trước buổi họp của Ban Điều hành toàn thể.

 • Reece Fawley – Governing Board Secretary & Treasurer, Executive Director, UCSF Medical Center, Chair
 • Eddie Chan, PharmD, President & CEO of North East Medical Services
 • Greg Wagner, CFO, San Francisco Department of Public Health
 • Steven Fugaro, MD, Medical Society Acting Chair
 • Emily Webb, MPH – Director of Community Health Programs, California Pacific Medical Center
Cuộc họp Ủy ban Tài chính
Agenda Minutes
November 7, 2018 Check back for updates
September 5, 2018 September 5, 2018
June 6, 2018 June 6, 2018
May 2, 2018 May 2, 2018
March 7, 2018 March 7, 2018
January 3, 2018 January 3, 2018
November 1, 2017 November 1, 2017
September 6, 2017 September 6, 2017
June 7, 2017 June 7, 2017
May 3, 2017 May 3, 2017
March 1, 2017 March 1, 2017
January 4, 2017 January 4, 2017

Mọi tài liệu được phát cho đa số các Ủy viên Ban Điều hành liên quan đến bất kỳ nội dung nào trong chương trình nghị sự phục vụ cho phiên họp mở rộng sau khi chương trình nghị sự được đăng tải đều sẽ có sẵn để mọi người kiểm tra công khai trong giờ hành chính, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu.

Chúng tôi khuyến khích quý vị sử dụng trang web SFHP để tiếp cận các tài liệu họp của Ban Điều hành và Ủy ban Tài chính. Các thành viên cộng đồng có thể yêu cầu gửi bản sao chương trình nghị sự và tài liệu của ban điều hành qua bưu điện và phải chịu một khoản phí bằng với chi phí gửi và chuẩn bị. Nếu quý vị muốn bản chương trình nghị sự và/hoặc các tài liệu của Ban Điều hành được gửi qua bưu điện cho mình, vui lòng liên hệ với Valerie Huggins theo số 1(415) 615-4235 hoặc qua email.

Người khuyết tật có thể tham gia các buổi họp. Các cá nhân có thể yêu cầu bất kỳ sự điều chỉnh nào (các định dạng tài liệu khác – bản in khổ lớn, tài liệu nghe, bản dịch các tài liệu họp, phiên dịch, v.v…) để tham gia buổi họp này và muốn yêu cầu một định dạng tài liệu khác cho chương trình nghị sự, thông báo mời họp và gói tài liệu họp có thể liên hệ với Valerie Huggins theo số 1(415) 615-4235 hoặc qua email.

Việc thông báo tối thiểu một tuần trước buổi họp sẽ cho phép chúng tôi thu xếp hợp lý để đảm bảo khả năng tiếp cận buổi họp và các tài liệu liên quan.

Để xem những Công Báo từ Thành phố và Hạt San Francisco, vui lòng nhấp vào đây để truy cập Danh mục Công Báo của Thành phố.