Ủy ban

Ban Điều hành

Ban Điều hành của chúng tôi gồm những bác sĩ, hội viên và các đại diện từ các bệnh viện và phòng khám, mà hầu hết đều được chỉ định bởi Ban Giám sát SF. Ban Điều hành quyết định những chính sách lớn và kiểm tra việc quản lý của San Francisco Health Plan.

Ban Điều hành của San Francisco Health Plan họp từ 12:00pm đến 2:00pm vào các ngày sau:

 • Thứ Tư tuần thứ ba của tháng 1, tháng 3 và tháng 5
 • Thứ Tư tuần cuối của tháng 6 (để phê duyệt ngân sách)
 • Thứ Tư tuần đầu tiên của tháng 9 và tháng 11

Các cuộc họp đều được tổ chức tại văn phòng hành chính của chúng tôi:

San Francisco Health Plan
50 Beale Street, 12th Floor
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Lịch trình và các tài liệu in phục vụ buổi họp có sẵn để kiểm tra tại địa chỉ trên, ngoài trang web của San Francisco Health Plan.

Thành viên Ban Điều hành:
 • Eddie Chan, PharmD, President & CEO, NEMS
 • Greg Wagner, Chief Operations Officer, DPH
 • Jian Zhang, DNP, MS, FNP-BC, CEO, Chinese Hospital
 • Roland Pickens, Interim CEO/Director, DPH (Vice-Chair on the Board)
 • Steven Fugaro, MD, MD2 (Board Chair)
 • Joseph Woo, MD, Chinese Community Health Care Association
 • Deneen Hadley, Chief Contracting Officer, UCSF Health & VP, Health Plan Strategy
 • Johanna Liu, MBA, President & CEO, SFCCC
 • Norlissa Cooper, PhD, MS, RN: ZSFGH and Trauma Center
 • Adina Safer, MBA: Department of Public Health
Các Cuộc họp Ban Điều hành

Ủy ban Tài chính

Ủy ban Tài chính của San Francisco Health Plan bao gồm năm ủy viên thuộc Ban Điều hành San Francisco Health Plan. Ủy ban Tài chính đưa ra định hướng cho Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính về rất nhiều vấn đề tài khóa và ngân sách. Ủy ban Tài chính giám sát các hoạt động tài chính, thu nhập từ đầu tư, mức dự trữ, kiểm toán tài chính hàng năm và tính lành mạnh về tài chính nói chung của chương trình bảo hiểm sức khỏe. Họ có trách nhiệm đánh giá và phê duyệt ngân sách hàng năm của chương trình bảo hiểm sức khỏe để đề xuất lên Ban Điều hành toàn thể. Ủy ban Tài chính thường họp một giờ trước buổi họp của Ban Điều hành toàn thể.

Các Ủy viên của Ủy ban Tài chính:
 • Eddie Chan, PharmD, President & CEO of North East Medical Services
 • Greg Wagner, CFO, San Francisco Department of Public Health
 • Steven Fugaro, MD, Medical Society Chair
 • Emily Webb, MPH – Director of Community Health Programs, California Pacific Medical Center
Các Buổi họp của Ủy ban Tài chính
Agenda Minutes
May 2024
March 2024
January 2024
November 2024
September 2023
June 2023
May 2023
March 2023
January 2023
November 2022
September 2022
June 2022
March 2022
January 2022
November 2021
September 2021
June 2021
May 2021
April 2021
March 2021
January 2021
November 2020
September 2020
June 2020 June 2020
May 2020 May 6, 2020
March 2020 March 2020
November 2019 November 2019
September 2019 September 2019
June 2019 June 2019
May 1, 2019 May 2019
March 2019 March 2019
January 2019 January 2019

Mọi tài liệu được phát cho đa số các Ủy viên Ban Điều hành liên quan đến bất kỳ nội dung nào trong lịch trình phục vụ cho phiên họp mở rộng sau khi lịch trình được đăng tải đều sẽ có sẵn để mọi người kiểm tra công khai trong giờ hành chính, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Chúng tôi khuyến khích quý vị sử dụng trang web của SFHP để tiếp cận các tài liệu họp của Ban Điều hành và Ủy ban Tài chính. Các thành viên cộng đồng có thể yêu cầu gửi bản sao chương trình nghị sự và tài liệu của ban điều hành qua bưu điện và phải chịu một khoản phí bằng với chi phí gửi và chuẩn bị. Nếu quý vị muốn bản lịch trình và/hoặc các tài liệu của Ban Điều hành được gửi qua bưu điện cho mình, vui lòng liên hệ với Valerie Huggins theo số 1(415) 615-4235 hoặc qua email.

Người khuyết tật có thể tham gia các buổi họp. Cá nhân có thể yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ nào (các định dạng khác — bản in chữ lớn, tài liệu dạng âm thanh, bản dịch các tài liệu họp, phiên dịch, v.v.) để tham gia buổi họp này và có thể yêu cầu một định dạng tài liệu khác cho lịch trình, thông báo mời họp và bộ tài liệu họp thì có thể liên hệ với Valerie Huggins theo số 1(415) 615-4235 hoặc qua email.

Việc thông báo tối thiểu một tuần trước buổi họp sẽ cho phép chúng tôi thu xếp hợp lý để đảm bảo khả năng tiếp cận buổi họp và các tài liệu liên quan.

Để xem những Công Báo từ Thành phố và Quận San Francisco, vui lòng nhấp vào đây để truy cập vào Danh mục Công Báo của Thành phố..

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.