Ủy ban

Ủy ban Bình duyệt và Chứng nhận Bác sĩ

Ủy ban Bình duyệt và Chứng nhận Bác sĩ bao gồm 13 thành viên của Ủy ban Cải thiện Chất lượng của San Francisco Health Plan và hỗ trợ các chương trình bảo hiểm sức khỏe để đảm bảo các nhà cung cấp của họ cung cấp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao nhất cho hội viên của mình. Ủy ban thực hiện việc này thông qua việc đánh giá và phê duyệt các giấy chứng nhận năng lực của nhà cung cấp muốn tham gia vào mạng lưới nhà cung cấp của SFHP hoặc có biện pháp kỷ luật với những trường hợp cấp phép, cũng như giám sát và phê duyệt các chính sách về chứng nhận và các hoạt động đối với các đơn vị được ủy thác. Ủy ban này cũng đóng vai trò làm cơ quan thẩm duyệt trong trường hợp có nghi vấn về chất lượng chăm sóc thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp SFHP.

Ủy ban Bình duyệt và Chứng nhận Bác sĩ của San Francisco Health Plan họp mỗi hai tháng một lần từ 8:30 sáng – 9:00 sáng. Các buổi họp được tổ chức tại Số 50 Phố Beale, Tầng 12, San Francisco, CA 94105. Chương trình nghị sự và các tài liệu in phục vụ buổi họp có sẵn để kiểm tra tại địa chỉ trên, ngoài trang web của San Francisco Health Plan.

Mọi tài liệu được phát cho đa số các Thành viên Ủy ban liên quan đến bất kỳ nội dung nào trong chương trình nghị sự phục vụ cho phiên họp mở rộng, sau khi chương trình nghị sự được đăng tải, đều sẽ có sẵn để mọi người kiểm tra công khai trong giờ hành chính, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu.

Chúng tôi khuyến khích quý vị sử dụng trang web của SFHP để tiếp cận các tài liệu họp của Ủy ban Bình duyệt và Chứng nhận Bác sĩ. Các thành viên cộng đồng có thể yêu cầu gửi bản sao chương trình nghị sự và tài liệu của ban điều hành qua bưu điện và phải chịu một khoản phí bằng với chi phí gửi và chuẩn bị. Nếu quý vị muốn bản chương trình nghị sự và/hoặc các tài liệu của Ủy ban Tài chính được gửi qua bưu điện cho mình, vui lòng liên hệ với Ủy ban Cải thiện Chất lượng hoặc gọi 1(415) 615-5172.

Người khuyết tật có thể tham gia các buổi họp. Các cá nhân có thể yêu cầu bất kỳ sự điều chỉnh nào (các định dạng tài liệu khác – bản in khổ lớn, tài liệu nghe, bản dịch các tài liệu họp, phiên dịch, v.v…) để tham gia buổi họp này và muốn yêu cầu một định dạng tài liệu khác cho chương trình nghị sự, thông báo mời họp và gói tài liệu họp có thể liên hệ với Ủy ban Cải thiện Chất lượng hoặc gọi 1(415) 615-5172.

Việc thông báo tối thiểu một tuần trước buổi họp sẽ cho phép chúng tôi thu xếp hợp lý để đảm bảo khả năng tiếp cận buổi họp và các tài liệu liên quan.

  • Daniel Chan, MD, North East Medical Services
  • Jaime Ruiz, MD, Mission Neighborhood Health Center
  • Ellen Chen, MD, San Francisco Health Network
  • Jeffrey Critchfield, MD, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
  • Ana Valdes, MD, HealthRight 360
  • Lukejohn Day, MD, University of California, San Francisco
  • Joseph Woo, MD, Chinese Community Health Center Association
  • Todd May, MD, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
  • Albert Yu, MD, San Francisco Health Network
  • Dennis McIntyre, MD, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.