Mặt trong SFHP

Lịch sử

SFHP được thành lập năm 1994 là một trong những Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Địa phương của California – một sáng kiến để cung cấp bảo hiểm y tế giá hợp lý cho các gia đình thu nhập thấp và trung bình sống ở San Francisco. Từ đó, chúng tôi đã phát triển dịch vụ bảo hiểm sức khỏe cho hơn 145.000 cư dân San Francisco. Sự lựa chọn tuyệt vời về bác sĩ, bệnh viện và y viện ngay trong San Francisco, gần nơi hội viên sống và làm việc.

SFHP đã và đang hợp tác với Thành phố và Quận San Francisco và một nhóm nhà cung cấp chuyên dụng để cung cấp bảo hiểm toàn cầu cho tất cả người dân San Francisco, bất kể tình trạng cư trú. Kể từ khi thông qua Pháp lệnh Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe vào năm 2006 và phát động chương trình Healthy San Francisco đột phá vào năm 2007, SFHP đã cung cấp dịch vụ quản lý bên thứ ba (TPA) cho các chương trình Healthy San Francisco và SF City Option.

San Francisco độc đáo cũng như cư dân sống ở đây vậy. Là một chương trình bảo hiểm sức khỏe địa phương, chúng tôi hiểu thành phố này; chúng tôi hiểu người dân sống ở đây; Và chúng tôi được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của họ. Là một cơ quan công, chúng tôi không có cổ đông. Doanh thu của chúng tôi vẫn ở lại cộng đồng và phần thặng dư được sử dụng để tăng cường dịch vụ cho bệnh nhân, mở rộng bảo hiểm và nói chung là cải thiện sức khỏe cộng đồng.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.