Dịch vụ Khách hàng

Những Người liên lạc Quan trọng

Hãy gọi Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của Quý vị để:

 • Sắp xếp một cuộc hẹn
 • Đi khám bác sĩ chuyên khoa

Gọi San Francisco Health Plan theo số 1(800) 288-5555 hoặc gửi email cho Dịch vụ Khách hàng để:

 • Thay đổi Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của quý vị
 • Nhận Thẻ Hội viên mới
 • Thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc tên họ của quý vị
 • Báo cáo một vấn đề với PCP của quý vị hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
 • Nhờ giúp đỡ mua thuốc kê toa
 • Nộp đơn khiếu nại

Gọi chương trình Medi-Cal theo số 1(415) 558-1853 để:

 • Thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc tên họ của quý vị

Hãy gọi Teladoc® 1(800) TELADOC hoặc số 1(800) 835-2362

 • Quý vị có thể được bác sĩ chăm sóc cho các vấn đề đơn giản, không cấp cứu như cảm lạnh, nổi mẩn da, tiết niệu, xương khớp, v.v

*Teladoc không áp dụng cho hội viên Kaiser Medi-Cal.

Gọi Carelon Behavioral Health theo số 1(855) 371-8117, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều hoặc truy cập vào trang:

Gọi Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Cộng đồng theo số 1(888) 246-3333 (miễn phí) để:

 • Được tư vấn sức khỏe tâm thần
 • Gặp nhà tư vấn về lạm dụng hóa chất

Gọi Vision Services Plan (VSP) theo số 1(800) 438-4560 để:

 • Nhận thông tin về các buổi khám mắt hoặc về kính mắt
 • Nhận danh sách bác sĩ nhãn khoa gần nơi quý vị cư ngụ

Gọi Denti-Cal theo số 1(800) 322-6384 để:

 • Nhận thông tin về bảo hiểm nha khoa
 • Nhận danh sách các nha sĩ gần nơi quý vị cư ngụ

Đối với hội viên San Francisco Health Plan khiếm thính, gọi SFHP TTY theo số 1(415) 547-7830.