Tìm Nhà thuốc

Toa thuốc và nhiều thuốc không kê toa là một phần quyền lợi chương trình sức khỏe của quý vị. Khi quý vị cần thuốc men, bác sĩ của quý vị sẽ kê toa cho quý vị. Chủng ngừa cho người lớn cũng có tại nhà thuốc.

Để nhận thuốc, nhớ báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết là quý vị có nhà thuốc ưu tiên để họ có thể gửi các toa thuốc của quý vị đến đúng địa chỉ nhà thuốc đó. Để tìm tiệm thuốc tây tham gia mạng lưới, hãy vào danh sách tiệm thuốc tây trực tuyến Medi-Cal Rx tại medi-calrx.dhcs.ca.gov/home hoặc gọi Medi-Cal Rx theo số miễn cước 1(800) 977-2273. Quý vị cũng có thể gọi cho Dịch vụ Khách hàng San Francisco Health Plan theo số 1(415) 547-7800 (địa phương) hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí).

Để nhận thuốc, hãy trình Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan ID và thẻ Người thụ hưởng Medi-Cal ID cho nhân viên tiệm thuốc tây tại tiệm thuốc tây ưu tiên của quý vị. Kiểm tra Bằng chứng Bảo hiểm và Mẫu Tiết lộ của Medi-Cal để biết thêm thông tin về quyền lợi thuốc kê toa của quý vị. Hội viên Medi-Cal không phải chịu trách nhiệm tài chính cho các thuốc được bao trả theo quyền lợi tiệm thuốc tây của mình được cung cấp qua Medi-Cal Rx.

Khi đi ra ngoài tiểu bang, Medi-Cal Rx có hướng dẫn để đảm bảo các dịch vụ tiệm thuốc tây ngoại trú cấp cứu kịp thời và thích hợp, kể cả thanh toán cho các tiệm thuốc tây ngoài tiểu bang không phải là nhà cung cấp dịch vụ tiệm thuốc tây đã đăng ký Medi-Cal. Để nhận thuốc, hãy trình Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan ID và thẻ Người thụ hưởng Medi-Cal ID cho nhân viên hoặc dược sĩ tại tiệm thuốc. Họ có thể gọi đến số điện thoại ở mặt sau Thẻ Người thụ hưởng Medi-Cal ID của quý vị để yêu cầu ủy quyền khẩn cấp ngoài khu vực.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.