Tìm Nhà thuốc

Medi-Cal Rx sẽ là dịch vụ tiệm thuốc tây MỚI Medi-Cal bắt đầu từ ngày 1/1/2022.

Thẻ ID Mới sẽ có vào cuối tháng 12/2021.  Tìm hiểu Thêm »

Tìm kiếm Nhà thuốc ở San Francisco
Tìm kiếm Tất cả Nhà thuốcToa thuốc và nhiều thuốc không kê toa là một phần quyền lợi chương trình sức khỏe của quý vị. Khi quý vị cần thuốc men, bác sĩ của quý vị sẽ kê toa cho quý vị. Chủng ngừa cho người lớn cũng có tại nhà thuốc.

Để nhận thuốc, nhớ báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết là quý vị có nhà thuốc ưu tiên để họ có thể gửi các toa thuốc của quý vị đến đúng địa chỉ nhà thuốc đó. Để tìm nhà thuốc tham gia mạng lưới, xem trong Danh mục Nhà cung cấp dịch vụ hoặc xem danh sách nhà thuốc trực tuyến tại sfhp.org. Quý vị cũng có thể gọi cho Dịch vụ Khách hàng San Francisco Health Plan theo số 1(415) 547-7800 (địa phương) hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí).

Để nhận thuốc, xuất trình thẻ Hội viên San Francisco Health Plan cho nhân viên tại nhà thuốc ưu tiên của quý vị. Kiểm tra Bằng chứng Bảo hiểm và Mẫu Tiết lộ của Medi-Cal để biết thêm thông tin về quyền lợi thuốc kê toa của quý vị. Hội viên Medi-Cal không phải chịu trách nhiệm tài chính cho các thuốc được bao trả theo quyền lợi nhà thuốc của mình.

Ngoài các nhà thuốc ở San Francisco được liệt kê trong Danh mục Nhà cung cấp này, quý vị còn được sử dụng hơn 300 nhà thuốc khác trong năm hạt lân cận (Marin, Contra Costa, Alameda, Santa Clara, và San Mateo). Nếu quý vị đang ở xa Vùng Vịnh và cần sử dụng phúc lợi thuốc kê toa của mình, thì hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc đều có thể gọi số điện thoại ở mặt sau Thẻ Hội viên của quý vị để yêu cầu cho phép cấp cứu ngoài khu vực.