Pinahusay na Pamamahala sa Pangangalaga

Community Supports

Ang Community Supports ay mga opsyonal na serbisyo na maaaring maging kapalit para sa iba pang serbisyo, gaya ng pangangalaga sa ospital o mga pagpapatingin sa. Ang Community Supports ay maaaring maging mahalagang bahagi ng pangangalaga para sa mga miyembrong nangangailangan ng karagdagang suporta sa komunidad. Makakatulong ang Community Supports sa mga bagay tulad ng paglipat sa mga setting ng pangangalaga, paghahanap ng bahay, at pagkakaroon ng masusustansyang pagkain. Ang Community Supports na available sa iyo sa ilalim ng San Francisco Health Plan ay ang Medical Respite (na tinatawag ding Recuperative Care) at Sobering Center.

Mga Tanong ng Miyembro:

  • Ang Community Supports ay isang bagong hanay ng mga opsyonal na serbisyo para sa mga miyembrong maaaring nangangailangan ng tulong sa komunidad. Makakatulong ang mga serbisyong ito sa mga bagay tulad ng paglipat sa mga setting ng pangangalaga, pag-navigate sa bahay, at pagkakaroon ng masusustansyang pagkain.
  • Ang SFHP ay kasalukuyang nagbibigay ng mga serbisyo sa Medical Respite at Sobering Center Community Supports. Nangangahulugan ito na ang SFHP ang magbabayad para sa mga serbisyong ito kung kailangan mong gamitin ang mga ito. Ang aming nakakontratang provider para sa mga serbisyo sa Medical Respite at Sobering Center ay ang San Francisco Medical Respite & Sobering Center na matatagpuan sa 1171 Mission Street.

Hindi, ang mga serbisyo ng Medi-Cal na nakukuha mo ngayon ay hindi magbabago o aalisin at maaari ka pa ring magpatingin sa mga parehong doktor.

Makakatulong ang iyong team sa pangangalaga na gumawa ng mga referral para sa mga serbisyo sa Community Supports na iniaalok ng SFHP. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa linya ng Intake ng Pamamahala ng Pangangalaga ng SFHP para malaman kung paano makatanggap ng mga serbisyo sa Community Supports.

Nakadepende ito sa mga serbisyo sa Community Supports na kailangan mo. Mangyaring tanungin ang mga miyembro ng iyong team sa pangangalaga o makipag-ugnayan sa linya ng Intake ng Pamamahala ng Pangangalaga ng SFHP sa 1(415) 615-4515 | TTY 1(888) 883-7347.

Hindi, opsiyonal ang mga ito. Ikaw ang magpapasiya at hindi ito makakaapekto sa alinman sa iyong mga benepisyo sa Medi-Cal.

Nakadepende ito sa Community Supports na kailangan mo. Mangyaring tanungin ang mga miyembro ng iyong team sa pangangalaga o makipag-ugnayan sa Linya ng Intake ng Pamamahala ng Pangangalaga ng SFHP sa 1(415) 615-4515 | TTY 1(888) 883-7347.

Oo, magagawa mo ito! Sa ngayon, nag-aalok ang SFHP ng mga serbisyo sa Medical Respite at Sobering Center Community Supports .