Pinahusay na Pamamahala ng Pangangalaga (Enhanced Care Management, ECM)

Community Supports

Ano ang Community Supports?

Ang Community Supports (CS) ay mga espesyal na opsyon sa pangangalaga para sa mga miyembro ng SFHP Medi-Cal.Matutulungan ka ng CS na manatiling malusog at maiwasan ang mga magastos na pagpunta sa ospital sa hinaharap. Maaari kang makakuha ng CS kung kwalipikado ka.

Aling Community Supports ang iniaalok ng SFHP?

Sa ngayon, iniaalok ng SFHP ang Community Supports na ito:

 • Sobering Centers na mga ligtas na lugar para magpahimasmas. Makakatanggap ka ng tulong gaya ng panandaliang tulugan, pagkain, shower, at iba pang mga serbisyong panlipunan.
 • Medical Respite (kilala rin bilang Recuperative Care) kung saan maaari kang magpagaling mula sa pinsala o pagkakasakit. Makakakuha ka ng tulong gaya ng panandaliang tulugan, pagkain, at iba pang pangangalagang pangkalusugan para sa pag-iisip at katawan.
 • Ang Mga Medikal na Iniangkop na Pagkain ay mga pagkain o grocery na maaari mong makuha nang libre. Ginawa ang mga ito para mapanatili kang malusog.
 • Makakatulong sa iyo ang Housing Transition Navigation Services na makahanap ng ligtas na pabahay na matitirhan. Maaari ka ring makakuha ng tulong sa paglipat o tulong upang mapanatili ang iyong kasalukuyang tirahan.
 • Ang mga Pakikibagay sa Pag-access sa Kapaligiran (kilala rin bilang Mga Pagbabago sa Tahanan) ay mga pagbabago sa iyong tahanan na makakatulong sa iyo na makapamuhay nang ligtas at hindi umaasa sa iba. Kasama sa mga halimbawa ng mga pakikibagay sa pag-access sa kapaligiran sa iyong tahanan ang:
  • Mga rampa
  • Pagpapalapad ng mga pintuan para makapasok ang wheelchair
  • Mga stair lift
  • Ginagawang puwedeng mapuntahan ng wheelchair ang banyo at shower
 • Sinasaklaw ng mga Deposito sa Pabahay ang mga minsanang gastos sa paglipat sa bahay para sa mga miyembrong nakahanap ng bahay sa pamamagitan ng Housing Navigation Services.
 • Sinusuporthan ka ng Mga Serbisyo sa Pangungupahan sa Pabahay at Pagpapanatili sa pagpapanatili ng ligtas at matatag na pangungupahan sa sandaling ma-secure ang pabahay.
 • Paglipat mula sa Pasilidad ng Pangangalaga sa Tahanan ay makakatulong sa iyo na makahanap ng pabahay at tumulong sa mga pangangailangan sa pabahay. Ang serbisyong ito ay para sa mga miyembrong nakatira sa isang pasilidad ng pangangalaga o na nasa medical respite sa loob ng 60 o higit pang mga araw, at nais na ligtas na lumipat sa komunidad at nangangailangan ng suporta upang gawin ito.

Mas marami pang Community Supports ang iaalok sa mga darating na buwan.

Upang matuto pa tungkol sa Community Supports, makipag-usap sa iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP). Maaari ka ring tumawag sa Customer Service sa 1(800) 288-5555 (Lunes-Biyernes 8:30am-5:30pm).

Pagiging Kwalipikado para sa Community Supports

Maaari kang makakuha ng iba’t ibang Community Supports batay sa iyong mga pangangailangan.

Sa ngayon, makakakuha ka ng Medical Respite (Recuperative Care) kung ikaw ay:

 • Nanganganib na madala sa ospital o kakalabas lang sa ospital.
 • Walang pabahay O nanganganib na mawala ang iyong pabahay, AT mayroon ng hindi bababa sa 1 sa mga sumusunod:
  • Tumatanggap ng Enhanced Care Management (ECM)
  • May 1 o higit pang malalang chronic na kondisyon
  • May malalang sakit sa pag-iisip
  • May sakit sa paggamit ng droga
  • Nanganganib na ma-overdose o maospital
  • Edad 16-26 na may kasaysayan ng foster na pangangalaga, sistema ng katarungang pangkrimen, malalang sakit sa pag-iisip, malalang emosyonal na karanasan, trafficking, o karahasan sa tahanan

Maaari kang pumunta sa isang Sobering Center kung ikaw ay:

 • Edad 18 at mas matanda
 • Wala sa hustong pag-iisip ngunit may malay
 • Hindi marahas
 • Kayang magpalipat-lipat ng lugar
 • Hindi nakakaranas ng medikal na emergency gaya ng nakakamatay na withdrawal

Sino ang maaaring kumuha ng Mga Medikal na Iniangkop na Pagkain?

Makakakuha ka ng Mga Medikal na Iniangkop na Pagkain kung ikaw ay:

 • Mayroong chronic na kondisyon tulad ng, ngunit hindi limitado sa:
  • Diabetes
  • Mga karamdaman sa cardiovascular (puso)
  • Human immunodeficiency virus (HIV)
  • Kanser
  • Problema sa kalusugan ng isip o pag-uugali
  • Mataas na presyon ng dugo (Altapresyon)
 • Nakalabas na sa ospital o iba pang pasilidad
 • May maraming pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan

Maaari kang kumuha ng hanggang 2 pagkain bawat araw, sa loob ng hanggang 12 linggo, o 2 kahon ng mga grocery bawat linggo, sa loob ng hanggang 12 linggo. Maaari ka pa ring kumuha ng mga pagkain o grocery pagkatapos ng 12 linggo kung medikal itong kinakailangan.

Sino ang maaaring kumuha ng Mga Serbisyo sa Paglipat ng Pabahay?

Makakakuha ka ng suporta sa pabahay kung ikaw ay nasa 1 sa 3 grupong ito:

1. Inuuna para sa permanenteng supportive housing unit o rental subsidy sa pamamagitan ng Coordinated Entry System ng San Francisco.

2. Nakakaranas ng kawalan ng tirahan at isa sa mga sumusunod:

  • Tumatanggap ng Enhanced Care Management
  • Mayroong kapansanan.
  • May 1 o higit pang malalang hindi gumagaling na kundisyon o sakit sa pag-iisip.
  • May problema sa paggamit ng substansya.
  • Nanganganib na madala sa isang pasilidad ng paggamot.
  • Kakalabas lang sa kulungan, ospital, o iba pang pasilidad.

  3. Nanganganib na mawalan ng tirahan at may isa sa mga sumusunod:

  • Tumatanggap ng Enhanced Care Management
  • Mayroong kapansanan.
  • May 1 o higit pang malalang hindi gumagaling na kundisyon o sakit sa pag-iisip.
  • May problema sa paggamit ng substansya.
  • Nanganganib na madala sa isang pasilidad ng paggamot.
  • Edad 16-26 na may kasaysayan sa foster na pangangalaga, sistema ng katarungang pangkrimen, sakit sa pag-iisip, malalang emosyonal na trauma, trafficking, o karahasan sa tahanan.

  Ang nanganganib na mawalan ng tirahan ay nangangahulugan na ikaw ay may isa sa mga sumusunod:

  • May taunang kita na mas mababa sa 30% ng lokal na median na kita ng pamilya.
  • Walang sistema ng suporta tulad ng sa pamilya, mga kaibigan, o tulong mula sa simbahan, at
   • Lumipat nang 2 o higit pang beses sa nakalipas na 60 araw.
   • Nakikitira sa bahay ng ibang tao.
   • Sinabihan na umalis sa iyong lugar sa loob ng susunod na 21 araw.
   • Nakatira sa hotel o motel na hindi binabayaran ng programa.
   • Nakatira sa isang single room occupancy (SRO) kasama ng 2 pang tao.
   • Nakatira sa isang bahay na may higit sa 1.5 tao bawat kuwarto.
   • Kakalabas lang ng pasilidad tulad ng ospital, kulungan, foster na pangangalaga, atbp.

  Sino ang makakakuha ng Mga Serbisyong Environmental Accessibility Adaptions?

  • Mga miyembro na maaaring pumunta sa isang pasilidad ng pangangalaga.

  Sino ang maaaring kumuha ng Mga Serbisyo sa Deposito sa Pabahay?

  Maaari kang makakuha ng suporta sa mga Deposito sa Pabahay kung ikaw ay tumatanggap ng Serbisyo sa Suporta ng Komunidad sa Pag-navigate sa Paglipat sa Pabahay at mayroong isa sa mga sumusunod:

  1. Inuuna para sa permanenteng supportive housing unit o rental subsidy sa pamamagitan ng Coordinated Entry System ng San Francisco O

  2. Nakakaranas ng kawalan ng tirahan at isa sa mga sumusunod:

  • Tumatanggap ng Enhanced Care Management
  • Mayroong kapansanan.
  • May 1 o higit pang malalang hindi gumagaling na kondisyon o sakit sa pag-iisip.
  • May problema sa paggamit ng substansya.
  • Nanganganib na madala sa isang pasilidad ng paggamot.
  • Kakalabas lang sa kulungan, ospital, o iba pang pasilidad.

  Sino ang makakakuha ng Mga Serbisyo sa Pangungupahan sa Pabahay at Pagpapanatili?

  Pwede kang makakuha ng suporta sa Pangungupahan sa Pabahay kung ikaw ay:

  • Nakakatanggap ng mga Serbisyo sa Suporta ng Komunidad sa Pag-navigate sa Paglipat sa Pabahay
  • Inuuna para sa permanenteng supportive housing unit o rental subsidy sa pamamagitan ng Coordinated Entry System ng San Francisco.
  • Nakakaranas ng kawalan ng tirahan at isa sa mga sumusunod:
   • Tumatanggap ng Enhanced Care Management
   • Mayroong kapansanan.
   • May 1 o higit pang malalang hindi gumagaling na kundisyon o sakit sa pag-iisip.
   • May problema sa paggamit ng substansya.
   • Nanganganib na madala sa isang pasilidad ng paggamot.
   • Kakalabas lang sa kulungan, ospital, o iba pang pasilidad.
  • Nanganganib na mawalan ng tirahan at may isa sa mga sumusunod:
   • Tumatanggap ng Enhanced Care Management
   • Mayroong kapansanan.
   • May 1 o higit pang malalang hindi gumagaling na kundisyon o sakit sa pag-iisip.
   • May problema sa paggamit ng substansya.
   • Nanganganib na madala sa isang pasilidad ng paggamot.
   • Edad 16-26 na may kasaysayan sa foster na pangangalaga, sistema ng katarungang pangkrimen, sakit sa pag-iisip, malalang emosyonal na trauma, trafficking, o karahasan sa tahanan.
  • Ang nanganganib na mawalan ng tirahan ay nangangahulugan na ikaw ay may isa sa mga sumusunod:
   • May taunang kita na mas mababa sa 30% ng lokal na median na kita ng pamilya.
   • Walang sistema ng suporta tulad ng sa pamilya, mga kaibigan, o tulong mula sa simbahan, at
   • Lumipat nang 2 o higit pang beses sa nakalipas na 60 araw.
   • Nakikitira sa bahay ng ibang tao.
   • Sinabihan na umalis sa iyong lugar sa loob ng susunod na 21 araw.
   • Nakatira sa hotel o motel na hindi binabayaran ng programa.
   • Nakatira sa isang single room occupancy (SRO) kasama ng 2 pang tao.
   • Nakatira sa isang bahay na may higit sa 1.5 tao bawat kuwarto.
   • Kakalabas lang ng pasilidad tulad ng ospital, kulungan, foster na pangangalaga, atbp.

   Sino ang makakakuha ng mga SerbisyongPaglipat mula sa Pasilidad ng Pangangalaga tungo sa Tahanan ?

   Maaari kang makakuha ng suporta sa paglipat mula sa isang pasilidad ng pangangalaga o medical respite tungo sa bahay kung ikaw ay:

   • Kasalukuyang tumatanggap ng medikal na kinakailangang mga serbisyo sa Antas ng Pangangalaga (Level of Care, LOC) at pinipili na lumipat mula sa isang pasilidad ng pangangalaga o medical respite
   • Tumira nang 60+ araw sa isang nursing home o medical respite na lugar
   • Interesado na bumalik sa komunidad at magagawa ito nang ligtas

   Paano makakakuha ang mga kwalipikadong miyembro ng Medi-Cal ng mga serbisyo ng Community Supports?

   Maaari kang i-refer sa Community Supports sa pamamagitan ng:

   • Iyong provider ng Enhanced Care Management (ECM)
   • Provider ng pangunahing pangangalaga (PCP)
   • Mga provider ng mga serbisyong panlipunan
   • Iba pang provider
   • Ikaw o isang miyembro ng pamilya

   Upang malaman kung maaari kang kumuha ng Community Supports, tumawag sa iyong intake coordinator at/o Customer Service sa 1(800)288-5555, Lunes-Biyernes 8:30am-5:30pm.

   Gastos

   Maaari kang kumuha ng Enhanced Care Management at Community Supports nang walang bayad bilang bahagi ng iyong mga benepisyo sa Medi-Cal.

   Maaari bang tumanggap ng maraming Community Supports ang mga miyembro?

   Oo, maaaring magamit mo ang isa o higit pang Community Supports nang magkasabay.Ang mga miyembro ay madalas na makakakuha ng 1 o higit pang Community Supports.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.