Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo sa Autism

Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali (BHT) para sa Autism Spectrum Disorder (ASD)

Kasama sa paggamot na ito ang behavior analysis at iba pang serbisyong batay sa ebidensya. Ibig sabihin, nasuri at napatunayang gumagana ang mga serbisyo. Dapat mabuo o maibalik ng mga serbisyo, hangga’t maaari, ang pang-araw-araw na paggana ng isang Miyembrong may ASD.

Ang mga serbisyo sa BHT ay dapat medikal na kinakailangan at ireseta ng isang lisensyadong doktor o isang lisensyadong psychologist. Ang mga serbisyo ay dapat maaprubahan ng SFHP at maibigay sa paraang sumusunod sa plano sa paggamot na naaprubahan ng Plano ng Miyembro.

Maaari kang kwalipikado para sa mga serbisyo sa BHT kung:

  • Ikaw ay wala pang 21 taong gulang; at
  • May diagnosis ng ASD; at
  • May mga pag-uugali na nakakahadlang sa buhay sa bahay o komunidad (kasama sa ilang halimbawa ang galit, karahasan, pananakit sa sarili, paglalayas, o kahirapan sa mga kasanayan sa pamumuhay, paglalaro, at/o pakikipag-ugnayan).

Hindi ka kwalipikado para sa mga serbisyo sa BHT kung ikaw ay:

  • Hindi medikal na stable; o
  • Nangangailangan ng mga 24 na oras na medikal na serbisyo o serbisyo sa pangangalaga; o
  • May kapansanan sa pag-iisip (ICF/ID) at nangangailangang sumailalim sa mga pamamaraan sa isang ospital o pasilidad ng intermediate na pangangalaga.

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip at mga partikular na serbisyo sa Autism, mangyaring makipag-ugnayan sa Carelon Behavioral Health. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa SFHP sa 1(415) 547-7800 o 1(800) 288-5555.

Mga Video para sa Miyembro ng Medi-Cal

Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo ng Miyembro Manood ng Mga Video »

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.