Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo ng Community Health Worker

Simula Enero 1, 2023, maaari kang makakuha ng mga Serbisyo ng Community Health Worker nang walang bayad. Ang isang community health worker (CHW) ay isang taong kilala rin sa pamamagitan ng iba’t ibang mga uri ng trabaho, tulad ng mga promotores, mga kinatawan ng kalusugan ng komunidad, mga navigator, at iba pang mga hindi lisensyadong pampublikong manggagawa sa kalusugan, tulad ng mga propesyonal sa pag-iwas sa karahasan.

Matutulungan ka nila na makuha ang pangangalagang pangkalusugan na kailangan mo, tulad ng:

 • Paghahanap ng mga pagsusuri sa kalusugan
 • Edukasyon sa kalusugan upang matulungan kang alagaan ang mga kondisyon
 • Pagkonekta sa iyo sa mga serbisyo (hal., interpreter, transportasyon, pagkain)
 • One-on-one na tulong

Ang isang CHW ay maaaring makipagkita sa iyo nang personal o online. Maaari mong matugunan ang alinman sa one-on-one o sa isang setting ng grupo.

Sino ang makakakuha ng CHW na benepisyo?

Kung mayroon kang Medi-Cal, maaari kang makakuha ng suporta mula sa isang community health worker nang walang bayad. Maaari kang makakuha ng isang CHW kung mayroon kang isang tiyak na isyu sa kalusugan o pangangailangan, tulad ng:

 • Kailangan ng tulong sa pagkuha ng mga karaniwang pagsusuri (bakuna, taunang dental check-up, well-child visit, atbp.)
 • Mayroon o nasa panganib ng pagkakaroon ng isang talamak na kondisyon (pre-diabetic, mataas na presyon ng dugo)
 • Kailangan ng tulong sa pagtigil sa paninigarilyo, vaping, o pagnguya ng tabako
 • Maling paggamit ng droga o alkohol
 • Walang pabahay o pagkain
 • Mayroon o sa tingin mo ay may sakit sa pag-iisip
 • Nakararanas ng karahasan sa iyong relasyon
 • Nagkaroon ng nakaka-stress na pangyayari sa buhay base sa pag-screen ng Adverse Childhood Experiences
 • Nagpunta sa emergency room sa nakaraang 6 na buwan
 • Nanatili sa isang ospital o psychiatric facility sa huling 6 na buwan, o sa panganib ng pagpunta
 • Nanatili sa isang detox facility noong nakaraang taon
 • Mayroon nang 2 o higit pang mga pagkakataong na-miss ang mga pagdalaw sa kalusugan sa nakalipas na 6 na buwan
 • Nasaktan sa karahasan sa komunidad, o nanganganib na masaktan dahil sa karahasan sa komunidad
 • Madalas na labis na nasasangkot sa karahasan sa komunidad
Paano po ba makukuha ng CHW na mga serbisyo?

Makipag-usap sa iyong provider kung gusto mo ng suporta mula sa isang community health worker. Ang iyong provider ay maaaring tiyakin na maaari kang makakuha ng CHWna mga serbisyo. Kung may mga tanong ka, tumawag sa SFHP Customer Service sa 1(800) 288-5555, TTY 1(888) 883-7347 (Lunes-Huwes 8:30 ng umaga – 5:30 ng hapon).

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.