Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo sa Ngipin

Kung ikaw ay isang miyembro ng Medi-Cal, makakakuha ka ng dentista sa pamamagitan ng Medi-Cal Dental (tinatawag ding Denti-Cal).

Upang makahanap ng dentista, bisitahin ang Medi-Cal Dental o tumawag sa 1(800) 322-6384 (toll free), o 1(800) 735-2922 (TTY).

Maghanap ng dentista para sa iyong anak sa San Francisco sa Departamento ng Kalusugan ng Publikon ng SF o tumawag sa Women & Children’s Health Referral Line sa 1(800) 300-9950.

Ano ang sinasaklaw ng Medi-Cal Dental para sa mga nasa hustong gulang:

 • Mga pagsusuri ng ngipin (tuwing 12 buwan)
 • Mga X-ray
 • Paglilinis ng mga ngipin (tuwing 12 buwan)
 • Scaling and root planing
 • Fluoride varnish (tuwing 12 buwan)
 • Mga pasta ng ngipin
 • Mga crown
 • Mga root canal
 • Mga partial at buong pustiso
 • Mga pag-reline ng pustiso
 • Pagbunot ng ngipin
 • Mga serbisyong pang-emergency
 • Pagpapakalma (kung kinakailangan dala ng medikal na dahilan)

Ano ang sinasaklaw ng Medi-Cal Dental para sa mga bata:

 • Mga pagsusuri ng ngipin (tuwing 6 na buwan)
 • Mga X-ray
 • Paglilinis ng mga ngipin (tuwing 6 na buwan)
 • Fluoride varnish (tuwing 6 na buwan)
 • Mga sealant para sa mga bagang
 • Mga pasta ng ngipin
 • Mga root canal
 • Pagbunot ng ngipin
 • Mga serbisyong pang-emergency
 • Mga serbisyong pang-outpatient
 • Pagpapakalma (kung kinakailangan dala ng medikal na dahilan)

Bisitahin ang Medi-Cal Dental kung may mga tanong ka tungkol sa iyong mga benepisyo, tulad ng kung paano palitan ang iyong dentista o upang maghain ng isang karaingan.

Kung mayroon kang iba pang tanong tungkol sa iyong mga benepisyo ng miyembro ng Medi-Cal, mag-email sa San Francisco Health Plan Customer Service, o tawagan kami sa 1(415) 547-7800, o 1(800) 288-5555 (toll free), o 1(888) 883-7347 (TTY). Lunes hanggang Biyernes, 8:30am – 5:30pm.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.