Những Người liên lạc Quan trọng

Hãy liên lạc với Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của Quý vị để:

 • Sắp xếp một cuộc hẹn
 • Đi khám bác sĩ chuyên khoa

Gọi San Francisco Health Plan theo số 1(800) 288-5555 hoặc gửi email cho Dịch vụ Khách hàng để:

 • Thay đổi Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của quý vị
 • Nhận Thẻ Hội viên mới
 • Báo cáo một vấn đề với PCP của quý vị hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
 • Nhờ giúp đỡ mua thuốc kê toa

Nếu quý vị có thắc mặc về sự hội đủ điều kiện hoặc nếu quý vị cần giúp điền Đơn Đăng ký Healthy Workers HMO và quý vị là nhân viên Cơ quan Chính phủ IHSS, hãy gọi Cơ quan Chính phủ IHSS theo số 1(415) 243-4477.

Nếu quý vị là nhân viên Hiệp hội IHSS, hãy gọi Homebridge theo số 1(415) 255-2079 hoặc 1(800) 283-7000.

Nếu quý vị có thắc mắc về sự hội đủ điều kiện hoặc nếu quý vị cần trợ giúp điền Đơn Đăng ký Healthy Workers HMO và quý vị là nhân viên tạm thời được miễn vì là nhân viên làm việc theo yêu cầu của Thành phố và Hạt San Francisco, hãy gọi Sở Dịch vụ Nhân sinh theo số 1(415) 557-4942.

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi San Francisco theo số 1(415) 255-3737 hoặc 1(888) 246-3333 (miễn phí) hoặc 11(888) 484-7200 (TTY), để:

 • Được tư vấn sức khỏe tâm thần
 • Gặp nhà tư vấn về lạm dụng hóa chất

Vision Service Plan (VSP) theo số 1(800) 438-4560 để:

 • Được khám mắt hoặc đo kính mắt

Nếu quý vị là nhân viên IHSS và đủ điều kiện cho dịch vụ nha khoa, hãy gọi Chương trình Dịch vụ Nha khoa Tự nguyện theo số 1(888) 703-6996 để:

 • Sắp xếp cuộc hẹn với nha sĩ

Liên lạc với Med Impact để:

 • Nhận thông tin về phúc lợi dịch vụ tiệm thuốc tây của quý vị

San Francisco Health Plan cung cấp TTY cho người Khiếm thính, Nặng tai hoặc Khiếm thanh, hãy liên lạc với chúng tôi theo số 1(415) 547-7830 hoặc 1(888) 883-7347 (miễn phí).

Gửi email cho Dịch vụ Khách hàng của San Francisco Health Plan hoặc gọi chúng tôi theo số 1(800) 288-5555 nếu có thắc mắc, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.