Thực hành Bảo vệ Quyền riêng tư của SFHP

Thực hành Bảo vệ Quyền riêng tư của SFHP

Luật pháp yêu cầu San Francisco Health Plan (SFHP) phải bảo mật thông tin sức khỏe của quý vị. Chúng tôi cũng phải cho quý vị biết về những thực hành bảo vệ sự riêng tư của chúng tôi làm để bảo vệ thông tin sức khỏe (PHI) của quý vị.

Thông báo Thực hành Bảo vệ Quyền riêng tư

Mẫu phát hành và ủy quyền tiêu chuẩn

Hồ sơ yêu cầu truy cập

Chuyển nhượng mẫu đại diện cá nhân