Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi San Francisco (SFBHS) có thể hỗ trợ quý vị như:

  • Tư vấn sức khỏe tâm thần
  • Chuyên viên tư vấn về lạm dụng hóa chất
  • Thông tin về quyền lợi của quý vị
  • Thông tin về các nhà cung cấp trong mạng lưới của quý vị
  • Thông tin về các yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm y tế

Để tìm hiểu thêm, hãy gọi 1(415) 255-3737 hoặc số miễn cước 1(888) 246-3333 hoặc 1(888) 484-7200 TTY.

Đường dây Tư vấn về Phòng ngừa Tự tử và Khủng hoảng 988

Nếu bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần thì quý vị có thể gọi 988 để trao đổi với một chuyên viên tư vấn được đào tạo tại trung tâm giải quyết khủng hoảng tại địa phương. Họ có thể hỗ trợ về những gì mà quý vị đang phải gặp phải. SFHP sẽ bao trả chi phí chăm sóc được cung cấp bởi trung tâm trợ giúp khủng hoảng hoặc bộ phận giải quyết khủng hoảng lưu động. Quý vị có thể được chăm sóc sức khỏe tâm thần từ bất kỳ trung tâm trợ giúp hoặc bộ phận giải quyết khủng hoảng lưu động nào kể cả khi họ không thuộc nhà cung cấp trong mạng lưới SFHP. Quý vị có thể nhận dịch vụ chăm sóc này mà không cần xin phê duyệt trước của SFHP.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.