Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi

Hãy gọi Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Cộng đồng San Francisco (SFBHS) theo số 1(415) 255-3737 hoặc 1(888) 246-3333 (miễn phí) hoặc 1(888) 484-7200 (TTY) để:

  • Được tư vấn sức khỏe tâm thần
  • Gặp nhà tư vấn về lạm dụng hóa chất
  • Nhận thông tin về phúc lợi bảo hiểm
  • Truy cập thông tin tiếp cận nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới
  • Thông tin xử lý yêu cầu truy cập

SB 855 yêu cầu các chương trình như Healthy Workers phải sử dụng các tiêu chuẩn cụ thể cho các quyết định cần thiết về mặt y tế đối với chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn do sử dụng hóa chất, bao gồm cả các tiêu chuẩn được phát triển bởi American Society of Addiction Medicine, American Association of Community Psychiatrists, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry và World Professional Association for Transgender Health. Để biết thêm thông tin về cách truy cập chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo hoặc các tiêu chí lâm sàng liên quan đến SB 855, vui lòng liên hệ compliance@sfhp.org.