Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi

Hãy gọi Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Cộng đồng San Francisco (SFBHS) theo số 1(415) 255-3737 hoặc 1(888) 246-3333 (miễn phí) hoặc 1(888) 484-7200 (TTY) để:

  • Được tư vấn sức khỏe tâm thần
  • Gặp nhà tư vấn về lạm dụng hóa chất
  • Nhận thông tin về phúc lợi bảo hiểm
  • Truy cập thông tin tiếp cận nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới
  • Thông tin xử lý yêu cầu truy cập