Healthy Workers HMO

Thông báo về Tiêm ngừa cho Bác sĩ

Các bác sĩ của In-Home Supportive Services sẽ được tiêm vắc xin theo nhóm ưu tiên Giai đoạn 1A Cấp 2 của California Department of Public Health. Thành phố và Quận San Francisco đã bắt đầu tiêm vắc xin cho các bác sĩ của IHSS từ Thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2020. Các bác sĩ sẽ nhận được thông báo về lịch hẹn tiêm vắc xin của mình qua thư, tin nhắn văn bản, email và/hoặc điện thoại. Dựa trên số vắc xin có sẵn, các bác sĩ có thể được ưu tiên tiêm dựa trên các yếu tố nguy cơ. Chúng tôi sẽ sớm có thêm thông tin.

Để tìm hiểu thêm về San Francisco Human Services Agency, Click Here.

Healthy Workers HMO là chương trình bảo hiểm sức khỏe được quản lý bởi San Francisco Health Plan. Chương trình này dành cho nhà cung cấp của In-Home Support Services (IHSS) IHSS Public Authority hoặc Homebridge hoặc nhân viên được miễn tạm thời của Thành phố và Hạt San Francisco.