Healthy Workers HMO

Healthy Workers HMO là chương trình bảo hiểm sức khỏe được quản lý bởi San Francisco Health Plan. Chương trình này dành cho nhà cung cấp của In-Home Support Services (IHSS) IHSS Public Authority hoặc Homebridge hoặc nhân viên được miễn tạm thời của Thành phố và Hạt San Francisco.