Healthy Workers HMO

Thông báo về Tiêm ngừa cho Bác sĩ

Các bác sĩ của In-Home Supportive Services sẽ được tiêm vắc xin theo nhóm ưu tiên Giai đoạn 1A Cấp 2 của California Department of Public Health. Thành phố và Quận San Francisco đã bắt đầu tiêm vắc xin cho các bác sĩ của IHSS từ Thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2020. Các bác sĩ sẽ nhận được thông báo về lịch hẹn tiêm vắc xin của mình qua thư, tin nhắn văn bản, email và/hoặc điện thoại. Dựa trên số vắc xin có sẵn, các bác sĩ có thể được ưu tiên tiêm dựa trên các yếu tố nguy cơ. Chúng tôi sẽ sớm có thêm thông tin.

Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ IHSS, bạn có thể được trả tiền để đi cùng người tiêu dùng của mình để tiêm vắc-xin nếu bạn có số giờ cho phép để Đi cùng đến Các cuộc hẹn Y tế. COVID-19 Đơn yêu cầu bồi thường y tế

Người cung cấp và người nhận IHSS nếu có thắc mắc về biểu mẫu này nên gọi cho Đơn vị thanh toán IHSS theo số 1(415) 557-6200. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập San Francisco Human Services Agency.

Để tìm hiểu thêm về San Francisco Human Services Agency, Click Here.

Healthy Workers HMO là chương trình bảo hiểm sức khỏe được quản lý bởi San Francisco Health Plan. Chương trình này dành cho nhà cung cấp của In-Home Support Services (IHSS) IHSS Public Authority hoặc Homebridge hoặc nhân viên được miễn tạm thời của Thành phố và Hạt San Francisco.