Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Thị lực

Nếu là hội viên San Francisco Health Plan Healthy Workers HMO, quý vị sẽ nhận dịch vụ thị lực qua Chương trình Dịch vụ Thị lực (VSP).

Để tìm một nhà cung cấp dịch vụ VSP, hãy truy cập vào vsp.com hoặc gọi 1(800) 438-4560. VSP sẽ cung cấp thông tin liên lạc cho quý vị về nhà cung cấp dịch vụ tham gia mạng lưới.

Khi quý vị gọi bác sĩ tham gia mạng lưới, hãy cho biết quý vị là một hội viên VSP. Nhà cung cấp dịch vụ tham gia VSP sẽ xác nhận sự hội đủ điều kiện và phạm vi bảo hiểm theo chương trình của quý vị. Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ của quý vị sẽ thu xếp một buổi hẹn cho quý vị. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ VSP sẽ cho quý vị biết. VSP sẽ thanh toán trực tiếp các dịch vụ và đồ tiếp liệu được bao trả cho nhà cung cấp dịch vụ tham gia mạng lưới.

Nếu quý vị có thắc mắc khác về những phúc lợi thị lực Healthy Workers HMO, hãy gửi email cho Dịch vụ Khách hàng của San Francisco Health Plan hoặc gọi chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.