Mga Komite

Komite sa Peer Review at Credentialing ng Doktor

Ang Komite sa Peer Review at Credentialing ng Doktor ay binubuo ng 13 miyembro ng Komite sa Pagpapahusay ng Kalidad ng San Francisco Health Plan at sumusuporta sa mga pagsisikap sa mga planong pangkalusugan upang matiyak na maihahatid ng mga provider nito ang pinakamataas na kalidad ng pangangalaga sa mga miyembro nito. Nakakamit ito ng komite sa pamamagitan ng pagsusuri at pag-apruba sa mga kredensyal ng mga provider na gustong lumahok sa network ng provider ng SFHP o may kinakaharap na pandisiplinang pagkilos na nakakaapekto sa paglilisensya sa kanila, at sumusubaybay at nag-aapruba sa mga patakaran at aktibidad sa credentialing para sa mga naitalagang entidad. Nagsisilbi ring kinatawan sa pagsusuri ang komite kung may mga potensyal na isyu sa kalidad ng pangangalaga sa bahagi ng isang provider ng SFHP.

Nagpupulong ang Komite sa Peer Review at Credentialing ng Doktor ng San Francisco Health Plan kada dalawang buwan mula 8:30am hanggang 9:00am. Ginaganap ang mga pulong sa 50 Beale St., 12th Floor, San Francisco, CA 94105. Available para masuri ang agenda at mga naka-print na materyal tungkol sa pulong sa parehong lugar bukod pa sa nasa website ng San Francisco Health Plan.

Matapos ma-post ang agenda, ang anumang dokumentong ipinamahagi sa karamihan ng mga Miyembro ng Komite hinggil sa anumang usapin sa agenda para sa bukas na sesyon ay magiging available para sa pagsusuri ng publiko sa mga regular na oras ng trabaho, Lunes hanggang Biyernes, 8:00am hanggang 5:00pm.

Hinihikayat ka naming gamitin ang website ng SFHP upang ma-access ang mga materyal para sa pulong ng Komite sa Peer Review at Credentialing ng Doktor. Maaaring hilingin ng mga miyembro ng publiko na maipadala sa kanila sa pamamagitan ng koreo ang kopya ng agenda at mga materyal ng lupon, na may singil na katumbas ng halaga ng pagpapadala sa koreo at paghahanda. Kung nais mong maipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo ang agenda at/o mga materyal ng Komite sa Pananalapi, mangyaring makipag-ugnayan sa Pagpapahusay sa Kalidad o tumawag sa 1(415) 615-5172.

Maa-access ng mga taong may mga kapansanan ang mga pulong. Para sa mga indibidwal na maaaring nangangailangan ng anumang tulong (mga alternatibong format — ibig sabihin, malalaking print, audio, pagsasalin ng mga materyal sa pulong, pagbibigay-kahulugan, atbp.) upang makalahok sa pulong na ito at nais humiling ng alternatibong format para sa agenda, abiso sa pulong, at meeting packet, maaari silang makipag-ugnayan sa Pagpapahusay sa Kalidad o tumawag sa 1(415) 615-5172.

Kung aabisuhan kami nang kahit isang linggo bago ang pulong, makakagawa kami ng mga makatuwirang pag-aayos upang matiyak ang accessibility sa mga pulong at mga kaugnay na materyal.

  • Daniel Chan, MD, North East Medical Services
  • Jaime Ruiz, MD, Mission Neighborhood Health Center
  • Ellen Chen, MD, San Francisco Health Network
  • Jeffrey Critchfield, MD, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
  • Ana Valdes, MD, HealthRight 360
  • Lukejohn Day, MD, University of California, San Francisco
  • Joseph Woo, MD, Chinese Community Health Center Association
  • Todd May, MD, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
  • Albert Yu, MD, San Francisco Health Network
  • Dennis McIntyre, MD, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.