Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Kumuha ng Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan

Simple lang ang pagkuha ng pangangalaga para sa mga miyembro ng Healthy Workers HMO!

Mag-iskedyul ng mga check-up at regular na pangangalaga

Huwag nang hintaying magkasakit ka bago magpatingin sa iyong doktor. Magpaiskedyul ng appointment para sa check-up sa loob ng 120 araw matapos kang magpatala sa programa. Papayuhan ka ng doktor tungkol sa pinakamainam na panahon para sa mga regular na appointment at bakuna, depende sa edad ng iyong anak.

Tumawag at magpa-appointment

Tumawag sa doktor na nakalista sa iyong San Francisco Health Plan member ID Card upang magpaiskedyul ng appointment. Ipakita lang ang iyong ID Card sa tanggapan o klinika ng doktor kapag pumunta ka para sa iyong appointment. Huwag kalimutang magbigay ng hindi bababa sa 24 na oras na abiso kung kailangan mong kanselahin o baguhin ang iyong appointment.

Makipag-ugnayan sa iyong doktor kapag may sakit ka

Maliban sa sitwasyon ng emergency, palaging tumawag muna sa iyong doktor kung magkasakit o masaktan ka. Titiyakin ng iyong doktor na matatanggap ng iyong pamilya ang pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila, sa pamamagitan man ng pagbibigay ng paggamot o sa pamamagitan ng referral sa isang espesyalista.

Pangangalagang May Espesyalisasyon

Isasaayos ng iyong doktor ang karamihan sa mga uri ng pangangalagang may espesyalisasyon na maaaring kailanganin ng iyong pamilya. Pagkatapos makipag-usap sa iyo, ire-refer ka ng iyong doktor sa isang espesyalista. Kung pupunta ka sa ibang doktor nang walang referral mula sa iyong doktor at hindi ka nangangailangan ng mga serbisyong pang-emergency o serbisyo ng OB/GYN, maaaring hindi saklawin ang mga serbisyong ito sa ilalim ng iyong mga benepisyo ng miyembro.

Napapanahong Pag-access sa Pangangalaga

Maaari kang magpa-appointment para sa Mga Saklaw na Serbisyo batay sa iyong mga pangangailangang pangkalusugan. Gumawa ang California Department of Managed Health Care (DMHC) ng mga pamantayan para sa tagal ng paghihintay para sa appointment. Ang mga ito ay:

Type of AppointmentStandard Wait Time
For Urgent Care,
if a prior authorization is not needed
Within 48 hours of the request for appointment
For Urgent Care,
if a prior authorization is needed*
Within 96 hours of the request for appointment
For routine Primary Care visit
(non-urgent)
Within 10 business days of the request for appointment
For routine visit with a specialist physician
(non-urgent)
Within 15 business days of the request for appointment

*Maaaring kailangan ng paunang awtorisasyon kung nagpapatingin ka sa isang provider na hindi kabilang sa iyong medikal na grupo.

Kung gusto mong maghintay para sa appointment sa ibang araw na mas tumutugma sa mga pangangailangan mo, sumangguni sa iyong provider. Sa ilang sitwasyon, maaaring maghintay ka nang mas matagal sa mga karaniwang tagal ng paghihintay kung mapapagpasyahan ng iyong provider na hindi makasasama sa kalusugan mo ang appointment sa ibang araw.

Hindi nalalapat ang mga karaniwang oras ng paghihintay sa mga appointment para sa pangangalagang pang-iwas sa sakit. Ang pangangalagang pang-iwas sakit ay nangangahulugang pagpigil at maagang pagtuklas sa mga karamdaman. Kabilang sa mga ito ang mga pisikal na eksaminasyon, pagbabakuna, edukasyong pangkalusugan, at pangangalaga sa pagbubuntis. Hindi rin nalalapat ang mga karaniwang tagal ng paghihintay sa pana-panahong follow-up na pangangalaga na paunang iniiskedyul. Ang mga halimbawa ng pana-panahong follow-up na pangangalaga ay ang mga standing referral sa mga espesyalista at pabalik-balik na pagpapatingin sa tanggapan para sa mga hindi gumagaling na kundisyon. Maaaring magmungkahi ang iyong provider ng partikular na iskedyul para sa mga ganitong uri ng pangangalaga, batay sa iyong mga pangangailangan.

May magagamit kang mga libreng serbisyo sa tagapagsalin. Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika sa panahon ng iyong appointment, hilingin sa iyong provider na ikuha ka ng tagapagsalin. O maaari kang tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(800) 288-5555 nang toll-free o sa TTY 1(888) 883-7347, Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.

Gumawa rin ang DMHC ng mga pamantayan para sa pagsagot sa mga tawag sa telepono. Ang mga ito ay:

 • Para sa mga tawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP – sa loob ng 10 minuto sa mga karaniwang oras ng trabaho, Lunes-Biyernes, 8:30am – 5:30pm
 • Para sa mga pagtawag para sa triage o screening – sa loob ng 30 minuto, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo

Ang triage o screening ay ginagawa ng isang doktor, rehistradong nurse, o iba pang kwalipikadong propesyonal sa kalusugan upang malaman kung saan at gaano kaagad mong kailangan ng pangangalaga. Kung kailangan mo ng triage o screening, dapat ka munang tumawag sa iyong PCP o klinika. Kung hindi mo matawagan ang iyong PCP o klinika, maaari kang tumawag sa Teladoc® para sa konsultasyon sa telepono o video kasama ang isang doktor. Ang serbisyong ito ay libre at magagamit mo ito sa iyong wika. Tumawag sa Teladoc sa 1(800) 835-2362 o bumisita sa member.teladoc.com/sfhp..

Mga Awtorisasyon para sa Pangangalagang May Espesyalisasyon

Ang San Francisco Health Plan ay maaaring gumawa ng mga pagpapasya sa pamamahala sa paggamit (UM) tungkol sa ilan sa iyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang pagpapasya sa UM, na kilala rin bilang paunang awtorisasyon, ay ang proseso ng pagkuha ng pag-apruba bago mo ma-access ang ilang partikular na serbisyong pangkalusugan.  Karaniwang ang tanggapan ng iyong PCP’ ang kukuha ng awtorisasyon para sa iyo.
Susuriin ng iyong medikal na grupo o SFHP ang kahilingan sa awtorisasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga medikal na pamantayang tinatanggap sa bansa at iyong Ebidensya ng Saklaw upang magpasya kung medikal na kinakailangan at saklaw sa ilalim ng iyong plano ang isang serbisyo.

Kapag nakapagpasya na, aabisuhan ka sa pamamagitan ng isang sulat na tinatawag na sulat ng abiso sa pagkilos, kung tinanggihan o binago ang kahilingan sa awtorisasyon.

Bibigyan ka ng SFHP o ng iyong medikal na grupo ng kopya ng sulat na nagsasaaad ng lahat ng impormasyong ginamit sa pagpapasya.

Ang ilang serbisyong nangangailangan ng paunang awtorisasyon ay (Mangyaring tandaan na hindi lahat kasama sa listahang ito. Mangyaring tingnan ang Listahan ng Mga Serbisyong Nangangailangan ng Paunang Awtorisasyon):

 • Pang-outpatient na Physical Therapy
 • Pang-outpatient na Occupational Therapy
 • Pang-outpatient na Speech Therapy
 • Mga MRI, PET Scan
 • Ilang partikular na pagsusuri sa laboratoryo
 • Matibay na Kagamitang Medikal

Karaniwan na hindi mo kailangan ng referral mula sa iyong PCP o ng awtorisasyon para sa mga sumusunod na serbisyo:

 • Mga serbisyong pang-emergency
 • Pangangalaga ng OB/GYN
 • Pagpaplano ng pamilya
 • Pagpapalaglag (maliban sa paggamit ng pangkalahatang anesthesia para sa pagpapalaglag)
 • Ilang partikular na sensitibong serbisyo
 • Pangangalagang pang-iwas sa sakit

Para sa kumpletong listahan ng mga serbisyong nangangailangan ng paunang awtorisasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong medikal na grupo.

Pang-emergency na Pangangalaga

Ang isang emergency ay kapag mayroon kang kundisyon na naglalagay ng iyong buhay sa panganib, nakakaranas ka ng malubha o matinding pananakit, nahihirapan kang huminga, o maaaring mayroon kang baling buto.

Kapag mayroon kang medikal na emergency:

 1. Tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room para sa tulong
 2. Ipakita ang iyong member ID Card sa mga tauhan ng ospital
 3. Hilingin sa mga tauhan ng ospital na tumawag sa iyong PCP

Kung hindi ka sigurado kung isa itong emergency, tumawag sa iyong doktor upang malaman kung kailangan mong pumunta sa emergency room. Kung pupunta ka sa emergency room ng ospital para sa pangangalaga kapag walang “totoong” emergency, maaari kang dalhin ng emergency room sa iyong doktor o klinika para sa paggamot.

Agarang Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Regular na Oras at sa Weekend

May ilang medikal na problema nay maaaring mangailangan ng agarang pangangalaga ngunit hindi ng mga emergency. Ang mga agarang medikal na problema ay mga problema na karaniwang makapaghihintay nang 24 hanggang 48 oras para sa paggamot nang hindi lumalala. Kung sa palagay mo ay mayroon kang agarang medikal na problema, tawagan ang iyong doktor para sa payo kung ano ang dapat gawin.

Kung mayroon kang anupamang tanong tungkol sa kung paano makakuha ng medikal na pangangalaga, mag-email sa Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan, , o tumawag sa amin sa 1(888) 558-5858, Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.