Mga Mahalagang Contact

Makipag-ugnayan sa iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) sa:

 • Magpa-appointment
 • Magpatingin sa isang espesyalista

Tumawag sa San Francisco Health Plan sa1(800) 288-5555 o mag-email sa Serbisyo sa Customer sa:

 • Palitan ang iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)
 • Kumuha ng bagong member ID Card
 • Mag-ulat ng problema sa iyong PCP o iba pang serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan
 • Humingi ng tulong sa pagpuno ng iyong mga reseta

Kung may mga tanong ka tungkol sa pagiging kwalipikado o kung kailangan mo ng tulong sa pagsagot sa Form sa Pagpapatala sa Healthy Workers HMO at isa kang empleyado ng IHSS Public Authority, tumawag sa IHSS Public Authority sa1(415) 243-4477.

Kung isa kang empleyado ng IHSS Consortium, tumawag sa Homebridge sa 1(415) 255-2079 o sa 1(800) 283-7000.

Kung may mga tanong ka tungkol sa pagiging kwalipikado o kung kailangan mo ng tulong sa pagsagot sa Form sa Pagpapatala sa Healthy Workers HMO at isa kang pansamantalang exempt as-needed na empleyado ng Lungsod at County ng San Francisco, tumawag sa Department for Human Resources sa 1(415) 557-4942.

Tumawag sa mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-uugali ng San Francisco sa 1(415) 255-3737 o sa 1(888) 246-3333 nang toll free o sa 1(888) 484-7200 TTY, upang:

 • Humingi ng payo sa kalusugan ng pag-iisip
 • Makipag-usap sa isang tagapagpayo kaugnay ng pag-abuso sa substance

Vision Service Plan (VSP) sa 1(800) 438-4560 upang:

 • Magpasuri ng mata o kumuha ng mga salamin sa mata

Kung isa kang empleyado ng IHSS at kwalipikado ka para sa mga serbisyo ng pangangalaga sa ngipin, tumawag sa Liberty Dental Plan sa Liberty Dental Plan sa 1(888) 703-6996 upang:

 • Magpa-appointment sa isang dentista

Makipag-ugnayan sa Med Impact upang:

 • Kumuha ng impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo sa parmasya

Nagbibigay ang San Francisco Health Plan ng TTY para sa mga taong Bingi, May Problema sa Pandinig o May Mga Kapansanan sa Pagsasalita, makipag-ugnayan sa amin sa 1(415) 547-7830 o sa 1(888) 883-7347 na toll-free.

Mag-email sa Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan o tumawag sa amin sa 1(800) 288-5555 para sa anumang tanong, Lunes hanggang Biyernes, mula 8:30am hanggang 5:30pm.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.