Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo sa Parmasya at Maghanap ng Parmasya

Tiyaking sasabihin sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan na may pinipili kang parmasya upang maipadala ang iyong mga reseta sa tamang lokasyon ng parmasya. Upang makuha ang iyong mga gamot, ipakita ang iyong San Francisco Health Plan Member ID Card sa mga tauhan ng parmasya sa pinili mong parmasya.

Para sa higit pang impormasyon o upang tingnan kung sinasaklaw ang isang partikular na gamot sa ilalim ng programang Healthy Workers HMO, tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 o sa 1(800) 288-5555 nang toll free.

Ano ang pormularyo ng gamot?

Ang SFHP ay may pormularyo ng gamot. Ang pormularyo ng gamot ay ang listahan ng mga gamot na babayaran ng SFHP. Kahit na nakalista ang isang gamot sa pormularyo ng gamot ng SFHP, maaaring piliin ng iyong doktor na huwag ireseta ito para sa iyong partikular na kundisyon. May kasama ring mga Pinili at hindi Piniling gamot sa pormularyo. Ang co-payment para sa mga piniling gamot ay $5 (mga generic) at ang co-payment para sa mga hindi Piniling gamot ay $10 (mga branded).

Sumangguni sa iyong Ebidensya ng Saklaw sa Healthy Workers HMO at/o Buod ng Mga Benepisyo at Saklaw para sa higit pang impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo sa inireresetang gamot. Kung gusto mong malaman kung sinasaklaw ang iyong inireresetang gamot, sumangguni sa Pormularyo ng Gamot ng San Francisco Health Plan.

Maghanap ng Parmasya

Maghanap sa Mga Parmasya ng San Francisco
Maghanap sa Lahat ng Parmasya