Pagpapatuloy ng Pangangalaga

Pagpapatuloy ng Pangangalaga

Maaaring humiling ang isang bagong miyembro o isang miyembro na may doktor na hindi na kabilang sa network ng provider ng SFHP na makatanggap siya ng pagkumpleto ng mga saklaw na serbisyo na ibinibigay ng hindi lumalahok na provider, kung sa panahon ng pagpapatala ng miyembro sa SFHP ay tumatanggap ang miyembro ng mga serbisyo mula sa provider na iyon para sa isa sa mga sumusunod na kundisyon.

Kabilang sa mga kundisyon sa kalusugan na ito ang:

  • Acute na sakit
  • Mga seryosong hindi gumagaling na sakit
  • Mga pagbubuntis (kabilang ang agarang postpartum na pangangalaga)
  • Sakit na wala nang lunas
  • Mga bata mula sa pagkapanganak hanggang sa edad na 36 na buwan
  • Mga miyembro na nakatanggap ng pag-apruba mula sa huminto na ngayon o hindi na lumalahok na provider para sa operasyon o ibang pamamaraan bilang bahagi ng dokumentadong planong ng paggamot.
  • Kalusugan ng Isip ng Ina

Makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 o sa 1(800) 288-5555 upang humiling ng pagpapatuloy ng pangangalaga mula sa isang winakasang provider, o hindi nakakontratang provider.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.