Mga ID Card

Nag-iisyu ang San Francisco Health Plan ng ID Card sa bawat Miyembro. Kapag natanggap mo na ang iyong Member ID Card, suriin ang lahat ng impormasyon upang tiyaking tama ang mga ito. Maaaring ipadala sa iyo ang isang bagong ID Card nang wala kang babayaran kung:

1. May anumang impormasyon na mali
2. Nawalan o nanakaw ang iyong card
3. Nagpalit ka ng iyong provider ng pangunahing pangangalaga
4. Nagbago ang iyong address o iba pang impormasyon

 

 

Upang humiling ng bagong Member ID Card, tumawag sa aming Team ng Serbisyo sa Customer sa 1(800) 288-5555, Lunes-Biyernes, 8:30am – 5:30pm.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.