Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo sa Pangangalaga ng Paningin

Kung isa kang miyembro ng San Francisco Health Plan Healthy Workers HMO, makakatanggap ka ng mga serbisyo ng pangangalaga sa paningin sa pamamagitan ng Vision Service Plan (VSP).

Upang maghanap ng provider ng VSP, bisitahin ang vsp.com, o tumawag sa 1(800) 438-4560. Bibigyan ka ng VSP ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa isang lumalahok na provider.

Kapag tumawag ka sa lumalahok na provider, ipakilala ang iyong sarili bilang miyembro ng VSP. Kukumpirmahin ng lumalahok na provider ng VSP ang iyong pagiging kwalipikado at saklaw ng plano. Kung kwalipikado ka para sa mga serbisyo, mag-iiskedyul ang iyong provider ng appointment para sa iyo. Kung hindi ka kwalipikado para sa mga serbisyo, sasabihin ito sa iyo ng provider ng VSP. Direktang babayaran ng VSP ang lumalahok na provider para sa mga saklaw na serbisyo at materyal.

Kung mayroon kang anupamang tanong tungkol sa mga benepisyo sa paningin ng iyong Healthy Workers HMO, mag-email sa Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan, o tumawag sa amin sa 1(800) 288-5555, Lunes-Biyernes, 8:30am – 5:30pm.