Healthy Workers HMO

Ang Healthy Workers HMO ay isang programa ng insurance sa kalusugan na pinangangasiwaan ng San Francisco Health Plan. Iniaalok ito sa mga provider ng In-Home Support Services (IHSS), IHSS Public Authority o Homebridge o mga pansamantalang exempt na empleyado ng Lungsod at County ng San Francisco.