Mga Serbisyo ng Tagapagsalin ng Wika at Materyal na nasa Alternatibong Format

Paglilingkuran ka namin sa paraang iginagalang ka, ang iyong kultura, at ang iyong wika. Gusto naming itrato ka nang may kagandahang-loob at paggalang ng mga tauhan sa San Francisco Health Plan, aming mga medikal na grupo, at lahat ng tao sa tanggapan ng iyong provider. Kung sakaling makaranas ka ng anumang isyu o alalahanin tungkol sa kung paano ka tinatrato, mangyaring makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer sa 1(800) 288-5555, Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.

Wika at Mga Materyal

Ibibigay namin ang aming mga nakasulat na materyal nang nasa wikang gusto at wala kang babayaran. Regular na available ang aming mga materyal sa English, Spanish, Chinese, Vietnamese, at Russian. Kung kailangan mo ng mga materyal na nasa ibang wika o hindi ka nakakatanggap ng mga materyal na nasa gusto mong wika, mangyaring makipag-ugayan sa Serbisyo sa Customer sa 1(800) 288-5555, Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.

Kung may problema ka sa pandinig, mangyaring tumawag sa linya ng TTY sa 1(415) 547-7830, nang toll-free sa 1(888) 883-7347 o sa pamamagitan ng California Relay Service sa 711. Maaari mo ring hingin ang dokumentong ito sa mga alternatibong format na tulad ng Braille, malalaking titik, at audio. Upang humiling ng iba pang format, o para sa tulong sa pagbabasa ng dokumentong ito at iba pang materyal ng SFHP, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer sa 1(415) 547-7800 o nang toll-free sa 1(800) 288-5555.

Mga Materyal na nasa Mga Alternatibong Format

Ginagawa naming available nang libre sa mga may problema sa paningin ang impormasyon ng miyembro at nagpapatala na nasa mga alternatibong format kapag hiniling ang mga ito. Upang humiling ng mga materyal na nasa alternatibong format gaya ng: braille, audio, at malalaking print, mangyaring makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer sa 1(800) 288-5555, Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.

Mga Serbisyo ng Tagapagsalin

Makikipag-ugnayan kami sa iyo sa wikang gusto mong gamitin sa pagsasalita. Nagsasalita ng maraming wika ang aming mga medikal na provider at kanilang mga tauhan. Isa ito sa maraming bagay na dapat mong isaalang-alang kapag pumipili ng Provider ng Pangunahing Pangangalaga. Upang tulungan kang pumili, mangyaring tingnan ang aming direktoryo ng provider. Kapag nagpa-appointment ka, maaari kang humiling ng mga serbisyo ng tagapagsalin para sa iyong appointment sa parehong oras.

Humiling ng Mga Serbisyo ng Tagapagsalin

Available ang Mga Serbisyo ng Tagapagsalin kung magkaiba ang wikang sinasalita ninyo ng iyong provider. Kapag may appointment ka sa doktor, maaari kang magkaroon ng kasamang Kwalipikadong Tagapagsalin para sa Kalusugan kung kailangan mo nito. Magbibigay ang iyong medikal na grupo ng tagapagsalin sa face-to-face o sa telepono nang wala kang babayaran. Mas pinipili namin na hindi ka gumamit ng kapamilya, kaibigan o menor de edad upang magsalin para sa iyo. Hilingin sa tanggapan ng provider o medikal na grupo mo na ikuha ka ng Mga Serbisyo ng Tagapagsalin kapag nagpa-appointment ka. Kung kailangan mo ng higit pang tulong, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer sa 1(800) 288-5555, Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.