Maghanap ng Provider

Maghanap ng Parmasya

Ang mga inireresetang gamot at maraming over the counter na gamot ay bahagi ng iyong mga benepisyo sa planong pangkalusugan. Kapag kailangan mo ng gamot, irereseta ito ng iyong doktor. Available din sa parmasya ang mga pagbabakuna para sa nasa hustong gulang.

Upang makuha ang gamot, tiyaking sabihin sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan na mayroon kang mas gustong parmasya upang maipadala ang iyong mga reseta sa tamang lokasyon ng parmasya. Upang maghanap ng lumalahok na parmasya, pumunta sa mga listing ng parmasya ng Medi-Cal Rx online sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home o maaari kang tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273. Maaari ka ring tumawag sa Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan sa 1(415) 547-7800 o 1(800) 288-5555 nang toll free.

Upang makuha ang iyong mga gamot, ipakita ang iyong San Francisco Health Plan Member ID Card at ang iyong Medi-Cal Beneficiary ID Card sa mga tauhan ng parmasya sa gusto mong parmasya. Tingnan ang Ebidensya ng Saklaw at Form ng Paghahayag ng Medi-Cal para sa higit pang impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo sa inireresetang gamot. Ang mga miyembro ng Medi-Cal ay walang pinansyal na responsibilidad para sa mga gamot na saklaw sa ilalim ng kanilang benepisyo sa parmasya na ibinibigay sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx.

Kapag naglalakbay sa labas ng estado, nagbibigay ang Medi-Cal Rx ng paraan upang matiyak ang mga napapanahon at naaangkop na pang-emergency na serbisyo sa parmasya ng outpatient, kabilang ang pagbabayad sa mga parmasya sa labas ng estado na hindi nakatala sa mga provider ng parmasya ng Medi-Cal . Upang makuha ang iyong mga gamot, ipakita ang iyong San Francisco Health Plan Member ID Card at ang iyong Medi-Cal Beneficiary ID Card sa mga tauhan o pharmacist ng parmasya. Maaari silang tumawag sa numero ng telepono sa likod ng iyong Medi-Cal Beneficiary ID Card upang humingi ng pang-emergency na pahintulot sa labas ng lugar.

Mga Video para sa Miyembro ng Medi-Cal

Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo ng Miyembro Manood ng Mga Video »

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.