Serbisyo sa Customer

Mahahalagang Contact

Makipag-ugnayan sa iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)  sa:

 • Magtakda ng appointment
 • Magpatingin sa isang espesyalista

Tumawag sa San Francisco Health Plan sa  1(800) 288-5555 o mag-email sa Serbisyo sa Customer upang:

 • Palitan ang iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)
 • Kumuha ng bagong member ID Card
 • Palitan ang iyong address, numero ng telepono, o apelyido
 • Mag-ulat ng problema sa iyong PCP o iba pang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan
 • Humingi ng tulong sa pagpuno ng iyong mga reseta
 • Maghain ng reklamo

Tumawag sa programa ng Medi-Cal sa 1(415) 558-1853 upang:

 • Palitan ang iyong address, numero ng telepono, o apelyido

Tumawag sa Teladoc® sa 1(800) TELADOC o 1(800) 835-2362

 • Makakakuha ka ng pangangalaga mula sa isang doktor para sa mga hindi pang-emergency na problema tulad ng sipon, pamamantal sa balat, problema sa pag-ihi, problema sa kasukasuan, at higit pa

Tumawag sa Carelon Behavioral Health sa 1(855) 371-8117, Lunes-Biyernes, 8:30am – 5:00pm

Tumawag sa Community Behavioral Health Services sa 1(888) 246-3333 nang toll-free upang:

 • Humingi ng pagpapayo sa kalusugan ng isip
 • Makipag-usap sa isang tagapagpayo kaugnay ng pag-abuso sa substance

Tumawag sa Vision Services Plan (VSP) sa 1(800) 438-4560 upang:

 • Makakuha ng impormasyon tungkol sa mga pagsusuri sa mata o salamin sa mata
 • Makakuha ng listahan ng mga doktor sa mata na malapit sa iyo

Tumawag sa Denti-Cal sa 1(800) 322-6384 upang:

 • Makakuha ng impormasyon tungkol sa saklaw sa ngipin
 • Makakuha ng listahan ng mga dentista na malapit sa iyo

Para sa mga miyembro ng San Francisco Health Plan na may problema sa pandinig, tumawag sa SFHP TTY sa 1(415) 547-7830.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.