Tôi có đủ Tiêu chuẩn không?

Hầu hết những nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS) độc lập ở San Francisco, là những người được IHSS ghi nhận là được phép làm việc trong 2 tháng liên tiếp và trong ít nhất 25 giờ trong 1 trong 2 tháng đó, đều đủ điều kiện để nộp đơn xin bảo hiểm chăm sóc sức khỏe qua Healthy Workers HMO.

Nếu là nhân viên của Cơ quan Chính phủ IHSS và muốn biết có đủ điều kiện cho chương trình Healthy Workers HMO hay không hoặc muốn nộp đơn, hãy liên lạc với Cơ quan Chính phủ IHSS theo số 1(415) 243-4477.

Nếu là nhân viên của Hiệp hội IHSS và muốn biết có đủ điều kiện cho Healthy Workers HMO hay không hoặc muốn nộp đơn, hãy liên lạc với Homebridge theo số 1(415) 255-2079 hoặc 1(800) 283-7000.

Nhân viên tạm thời, được miễn vì là nhân viên làm việc theo yêu cầu của Thành phố và Hạt San Francisco: Quý vị có thể đủ điều kiện cho chương trình Healthy Workers HMO nếu quý vị là:

  • Nhân viên tạm thời được miễn có ít hơn ba (3) năm phục vụ Thành phố làm việc ít nhất 450 giờ trong thời gian 12 tháng khi kết thúc ngày đầu tiên của quý trước; hoặc
  • Nhân viên tạm thời được miễn có ít hơn ba (3) năm, nhưng dưới 6 năm phục vụ Thành phố làm việc ít nhất 300 giờ trong thời gian 12 tháng khi kết thúc ngày đầu tiên của quý trước; hoặc
  • Nhân viên tạm thời được miễn có hơn sáu (6) năm phục vụ Thành phố làm việc ít nhất 200 giờ trong thời gian 12 tháng khi kết thúc ngày đầu tiên của quý trước

Để biết quý vị có đủ điều kiện cho Healthy Workers HMO hay không hoặc nộp đơn, hãy liên lạc với Sở Dịch vụ Nhân sinh theo số 1(415) 557-4942.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.