Tôi có đủ Tiêu chuẩn không?

Để tham gia San Francisco Health Plan, quý vị phải đủ điều kiện và được thu nhận vào một trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe dưới đây, đồng thời phải đang sống ở San Francisco. Mỗi chương trình đều có nguyên tắc riêng về điều kiện tham gia. Quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình nào là tùy thuộc vào thu nhập hộ gia đình, quy mô gia đình và độ tuổi.

Nhóm Đăng ký của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ nộp đơn cho Medi-Cal. Để biết quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị có đủ tiêu chuẩn tham gia một trong những chương trình này hay không, hãy liên lạc với chúng tôi để xem chương trình nào thích hợp cho quý vị. Quý vị có thể liên lạc bằng cách gửi email cho Nhóm Đăng ký của chúng tôi hoặc gọi số 1(888) 558-5858, Thứ Hai–Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:30 chiều.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.