Các Lớp Giáo dục Sức khỏe theo Nhóm

Chào mừng đến với danh sách các lớp giáo dục sức khỏe cộng đồng theo nhóm.

Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên vì chúng tôi liên tục cập nhật trang web này.

SFHP cam kết đẩy mạnh các chương trình sức khỏe và lối sống lành mạnh cho hội viên.  Để yêu cầu thêm thông tin về các lớp học cụ thể hoặc các nguồn lực có sẵn, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1(415) 615-4407.

Có nhiều dịch vụ y khoa miễn phí và chi phí thấp dành cho mọi đối tượng tại San Francisco. Các dịch vụ này bao gồm châm cứu và xoa bóp.

SFHP không đảm bảo về chất lượng và SFHP không ký hợp đồng với hoặc chứng nhận cho các nhà cung cấp dịch vụ này.

Chúng tôi rất tiếc. Chưa có bản dịch danh sách lớp giáo dục sức khỏe.

Class Category Date/Time Location
No classes found
Diabetes Education Clinic Chronic Disease Management Call for more information Curry Senior Center Details
Seniors and persons with disabilities

Contact Information

1(415) 292-1067
Chronic Disease Self-Management Chronic Disease Management Call for more information Curry Senior Center Details
Seniors and persons with disabilities

Contact Information

1(415) 292-1067
Diabetes Education Disease Management 3/22/2018, 10am-11:30am Chinese Community Health Resources Details
CCHCA Members

Call for class locations.

Contact Information

1(415) 677-2473
PHASE (Preventing Heart Attacks and Strokes Everyday) Disease Management Call for more information Curry Senior Center Details
Seniors and persons with disabilities

Contact Information

1(415) 292-1067
Family Zumba Fitness Saturday 10:30am - 11:30am Community Wellness Program at ZSFG Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Yoga Fitness Wednesday 10:00am - 11:00am Silver Avenue Family Health Center Details
Silver Avenue Family Health Center Patients

Contact Information

Angie Ramos, 1(415) 657-1722, angie.ramos@sfdph.org
Strength Training Fitness Monday 12:00pm -1:00pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Soul Line Dancing (Chocolate Platinum) Fitness Mondays 4:00pm - 5:00pm Community Wellness Program at ZSFG Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Bollywood Dance Fitness Friday 10:30am -11:30am Community Wellness Program at ZSFG Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Zumba Gold-Low Impact Fitness Friday 12:00pm - 1:00pm Community Wellness Program at ZSFG Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Zumba Fitness Monday, 5:00pm - 6:00pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Silver Sneakers (walking group) Fitness Mondays Silver Avenue Family Health Center Details
Silver Avenue Family Health Center Patients
Call to confirm time.

Meet at the Silver Avenue Lobby at 11:00am. Referral from a Silver Avenue Family Health Center Physician is required.

Contact Information

Angie Ramos, 1(415) 657-1722, angie.ramos@sfdph.org
Chair Massage Fitness 1st and 3rd Thursday of each month 11:00am -1:00pm (pre-register at 10:45am) Community Wellness Program at ZSFG Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Salsa Dance Fitness Wednesday 5:00pm - 6:00pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Chair, Stretch, Boogie Fitness Wednesday 3:30pm - 4:30pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Kick Boxing (Moderate Impact) Fitness Tuesday 3:30pm - 4:30pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Muscle up Fitness Fitness Tuesday 12:00pm -1:00pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Yoga Fitness Tuesday 10:30am -11:30am and Thursday 2:30pm - 3:25pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Strength Training Fitness Thursday 1:30pm - 2:15pm Community Wellness Program at ZSFG Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Healthy Heart Walking Group Fitness Tuesday 11:30am - 12pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to SFGH Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Core and More Fitness Tuesday 11:15am - 11:45am ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to SFGH Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Soulful Meditation Circle Fitness Thursday 9:45am - 10:30am ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to SFGH Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Qi Gong and Meditation Fitness Thursday 3:45pm - 4:30pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to SFGH Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Depression Mental Health 2/22/2018, 10am - 11:30am Chinese Community Health Resources Details
CCHCA Members 

Call for class locations.

Contact Information

1(415) 677-2473
Cooking Demo & Tasting Nutrition/Healthy Eating 4th Thursday of the month, 12:00pm -1:00pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Cooking Demo Nutrition/Healthy Eating 2nd Tuesday 1:15pm ZSFG Community Wellness Program Details
Everyone

Must bring intake form to class or mail intake form to ZSFG Wellness Program. Intake forms can be found at sfghwellness.org/intake-forms

Contact Information

Gail, 1(415) 206-2995, SFGHwellness@sfdph.org
Acupuncture Group Other Friday 11:00am - 1:00pm Silver Avenue Family Health Center Details
Silver Avenue Family Health Center Patients

Referral from a Silver Avenue Family Health Center Physician is required.

Contact Information

Angie Ramos, 1(415) 657-1722, angie.ramos@sfdph.org
Health Education Clinic Other Call for more information Curry Senior Center Details
Seniors and persons with disabilities

Contact Information

1(415) 292-1067
Cancer Awareness Other 2/8/2018, 10am - 11am Chinese Community Health Resources Details
CCHCA Members

Call for class locations.

Contact Information

1(415) 677-2473
Acupuncture Other Wednesday 1:00pm - 4:00pm Silver Avenue Family Health Center Details
Silver Avenue Family Health Center Patients

Referral from a Silver Avenue Family Health Center Physician is required.

Contact Information

Angie Ramos, 1(415) 657-1722, angie.ramos@sfdph.org
Healthy Eating Other 3/22/2018, 10am - 11:30am Chinatown Public Health Center Details
CCHCA Members

Contact Information

1(415) 677-2473
Skin Care Other 2/13/2018, 10am - 11:30am Chinatown Public Health Center Details
CCHCA Members

Contact Information

1(415) 677-2473
Allergies Other 3/13/2018, 10am - 11:30am Chinatown Public Health Center Details
CCHCA Members

Contact Information

1(415) 677-2473
Health Workshops and presentations Other Call for more information Curry Senior Center Details
Seniors and persons with disabilities

Offered in various languages, call for more information

Contact Information

1(415) 292-1068
Prenatal Yoga Pregnancy/Parenting Saturdays 9:30am - 11:00am St. Luke's Health Care Center in the Solarium (top floor) Details
Everyone

Contact Information

1(415) 641-2143