Các Lớp Giáo dục Sức khỏe theo Nhóm

Chào mừng đến với danh sách các lớp giáo dục sức khỏe cộng đồng theo nhóm.

SFHP cam kết chia sẻ các chương trình sức khỏe và lối sống lành mạnh cho hội viên. Để tìm hiểu thêm về các lớp học hoặc nguồn lực khác, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ HealthEducation@sfhp.org

Các lớp tập luyện theo nhóm trực tuyến miễn phí từ YMCA

Các lớp học này đều miễn phí cho tất cả mọi người. Quý vị không cần phải là hội viên của YMCA. Các lớp này được thiết lập để giúp quý vị duy trì hoạt động trong thời gian ở yên tại chỗ. Tìm hiểu Thêm

SFHP không đảm bảo về chất lượng và SFHP không ký hợp đồng với hoặc chứng nhận cho các nhà cung cấp dịch vụ này.