Kwalipikado Ba Ako para sa Healthy Workers HMO?

Ang karamihan ng mga independiyenteng In-Home Support Service (IHSS) empleyado sa San Francisco na nakatala sa IHSS na awtorisadong magtrabaho sa loob ng dalawang magkasunod na buwan, at sa loob ng hindi bababa sa 25 oras sa isa sa mga buwang iyon, ay kwalipikadong mag-apply para sa saklaw sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Healthy Workers.

Kung isa kang empleyado ng IHSS Public Authority at gusto mong malaman kung kwalipikado ka para sa programang Healthy Workers HMO, o upang mag-apply, makipag-ugnayan sa IHSS Public Authority sa 1(415) 243-4477.

Kung isang kang empleyado ng Consortium ng IHSS at gusto mong malaman kung kwalipikado ka para sa Healthy Workers HMO, o upang mag-apply, makipag-ugnayan sa Homebridge sa at 1(415) 255-2079 o sa 1(800) 283-7000.

Mga pansamantalang exempt at ipinapatawag lang kapag kailangan na empleyado ng Lungsod at County ng San Francisco: Maaaring kwalipikado ka para sa programang Healthy Workers HMO kung ikaw ay:

  • Isang pansamantalang exempt na empleyado na wala pang tatlong (3) taon na nagserbisyo sa Lungsod na nagtrabaho nang hindi bababa sa 450 oras sa loob ng 12 buwan na nagtatapos sa unang petsa ng nakaraang quarter; o
  • A Isang pansamantalang exempt na empleyado na hindi bababa sa tatlo (3),  pero wala pang anim (6) na taon na nagseserbisyo sa Lungsod, na nagtrabaho nang hindi bababa sa 300 oras sa loob ng 12 buwan na nagtatapos sa unang petsa ng nakaraang quarter; o
  • Isang pansamantalang exempt na empleyado na anim (6) o higit pang taon na nagseserbisyo sa Lungsod, na nagtrabaho nang hindi bababa sa 200 oras sa loob ng 12 buwan na nagtatapos sa unang petsa ng nakaraang quarter

Upang alamin kung kwalipikado ka para sa Healthy Workers HMO o upang mag-apply, makipag-ugnayan sa Department of Human Resources sa 1(415) 557-4942.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.